Aan het Bestuur van de Gemeente Dronten
De Rede 1
8251 ER  Dronten
De Rede 58
8251 EX  Dronten

Deze brief is per e-mail verstuurd: gemeente@dronten.nl
 

 

Overlast Platanen aan De Lange Streek


 

Swifterbant, 10 december 2019

Geachte heer/mevrouw,

De achtertuin van onze woning, kadastraal bekend onder gemeente Dronten, sectie G, perceelsnummer 529, grenst aan De Lange Streek in Swifterbant, ter hoogte van de kruising De Lange Streek met de Ridderspoorlaan. (Mijn brief van 29 juli 2005 aan u)

In januari 1994 zijn mijn vrouw en ik in Swifterbant komen wonen. Uw gemeente Dronten was toentertijd bezig het eerste gedeelte van de Bloemenwijk bouwrijp te maken. De Lange Streek liep toen nog recht, later heeft deze weg een andere loop gekregen.

Augustus 1995 was De Lange Streek ter hoogte van de twee tegenover elkaar liggende bushaltes 'Bloemenwijk' nog een 'bouwweg' vol diepe gaten, plassen, en bulten. Door de politie ben ik toen ter hoogte van waar nu de twee bushaltes 'Bloemenwijk' zijn, aangehouden wegens "te langzaam rijden"!? Eerst nog later heeft U bomen geplant en verplant, waaronder de plataan achter ons huis.

De boom achter ons huis had boompalen na het verplanten, en deze zijn eerst een jaar of zeven later verwijderd, aan de voet van de boom is nog de drainagebuis aanwezig, evenals de banden waarmee de wortelkluit gefixeerd is na het planten.

In het voorjaar van 2004 zijn deze en de andere platanen aan De Lange Streek gesnoeid. Mijn vrouw heeft toen aan de 'snoeiers' gevraagd om de overhangende takken boven onze tuin te verwijderen.

Zij kreeg als antwoord dat dit niet mogelijk was, omdat dan de vorm van de boom aangetast zou worden.

Alsnog verzocht ik U vriendelijk de overhangende takken te verwijderen. (Mijn brief van 29 juli 2005 aan u)

Voorts geeft de boom veel schaduw en staat deze bovendien erg dicht tegen onze erfgrens. Zoals U misschien niet bekend, bereikt deze plataan een hoogte van 35 meter, met een kroondiameter van 25 meter.

In 2005 heb ik de hoogte van de boom (16 meter) en de diameter van de kroon (11 meter) op laten meten. Platanen staan bekend om hun snelle groei. (Mijn brief van 29 juli 2005 aan u)

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 1/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 2/44

 
De boom geeft ook veel bladoverlast in de herfst. Als gevolg van de overheersende windrichting ligt onze tuin dan vol met bladeren van uw platanen.

Kortom, de boom geeft nu (2005) al veel overlast en in de toekomst zal dit buitensporige vormen voor ons aannemen. (Mijn brief van 29 juli 2005 aan u)

Bovendien willen wij zonnepanelen op ons perceel gaan plaatsen, die niet genoeg licht zullen krijgen door de aanwezigheid van genoemde platanen. (Mijn brief van 29 juli 2005 aan u)

Toen de platanen geplant werden, had U dienen te weten, dat deze bomen eerder genoemde afmetingen zouden krijgen. Het lijkt ons gepast, bij een dergelijke kroondiameter, dat de genoemde boom minstens 12,5 meter buiten de erfgrens van ons perceel zou moeten blijven.

Ik verzoek U in overweging te nemen een kapplan voor de platanen aan De Lange Streek te ontwikkelen en deze bomen te vervangen door een gepaste, bescheidener soort. (Mijn brief van 29 juli 2005 aan u)Bovenstaande schreef ik U reeds in mijn brief van 29 juli 2005 aan de Gemeente Dronten.

 

11 Oktober 2005 kreeg ik op bovenstaande, bericht van Uw ing. E. Smit, dienst Inrichting en Beheer Openbare Ruimte, namens burgemeester en wethouders van Dronten, en schreef hij mij:
 

"In het winterseizoen van 2005/2006 zal de plataan worden opgekroond, waarbij tevens de kroon zal worden uitgelicht. Hierdoor zal een groot deel van de overlast voor u worden weggenomen. Het verwijderen van deze en/of meerdere platanen daarentegen wordt niet in overweging genomen. De bomen maken deel uit van de groenstructuur binnen Swifterbant en zullen hierdoor gehandhaafd blijven.

Ik heb in deze brief geprobeerd u ons standpunt duidelijk te maken. Heeft u nog vragen? Belt u gerust met onze uitvoerder bomen, de heer T. Kijk in de Vegte, telefoonnummer (0321) 388 463. Namens burgemeester en wethouders van Dronten"

 

U zult begrijpen, dat ik de heer T. Kijk in de Vegte heb gebeld, en met hem gesproken heb.

 


14 Oktober 2005 schrijf ik u opnieuw:


Aan   Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dronten
         Postbus 100
         8250 AC  Dronten

 

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 2/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 3/44

 
  van Uw dienst Inrichting en Beheer Openbare Ruimte, in het bijzonder de heer ing. E. Smit, ontving ik een antwoord (kenmerk U05.015817~/IBOR/PO/gr) op mijn brief d.d. 29 juli 2005 aan de gemeente Dronten.

  Dit antwoord heeft mij ontstemd.

  Bijgaand doe ik u een kopie van mijn brief d.d. 29 juli 2005 toekomen.

  Uw uitvoerder bomen, de heer T. Kijk in de Vegte is bij mij langs geweest. Hij begon direct over het wegnemen van laaghangende takken van de platanen, hetgeen mij verbaasde, want dit was niet het onderwerp van mijn schrijven. Deze takken zouden volgens hem een gevaarlijke situatie kunnen opleveren. 

  Op dat moment kwam juist mijn buurman, de heer V. van Holst (De Kruisboog 15), aangelopen en hij liep inderdaad met zijn gezicht in de bladeren. Met de heer T. Kijk in de Vegte hebben wij, mijn buurman en ik, de situatie besproken.

  Om te beginnen zou de gemeente na het vallen van de bladeren de boom gaan opsnoeien, zei hij. Ik vertelde de heer Kijk in de Vegte dat we er daarmee niet waren, want deze boom groeit natuurlijk vrolijk verder en wordt alleen maar groter. Ook kandelaberen is aan de orde geweest, maar wij waren het erover eens dat dat geen optie was.

  De heer Kijk in de Vegte gaf aan dat hij, indien hij in mijn schoenen stond, een dergelijke situatie ook niet zou willen. Hij was daar heel duidelijk in, hij zou een dergelijke boom ook niet zo achter zijn huis willen hebben. Hij gaf daarbij duidelijk aan dat hij niet degene was die in deze een besluit nam.

  Wij hebben ook de andere bomen in ogenschouw genomen en de heer Kijk in de Vegte gaf aan dat de boom achter mijn woning en de boom ernaast (dit is de plataan naast de woning van de familie Van der Wortelen(sch) wonende De Kruisboog 17 te Swifterbant) wel weg konden, het beeld zou daardoor niet aangetast worden.

  U begrijpt dat het antwoord dat ik nu gekregen heb van Uw heer ing. E. Smit mij heeft ontstemd. Het opkronen en 'uitlichten' van de kroon is slechts een tijdelijke maatregel. Het wordt door mij gezien als 'tijd rekken' en het op die manier voor elkaar proberen te krijgen, de boom niet te doen verdwijnen.

  Indien U zich bezig houdt met Inrichting en Beheer van de Openbare Ruimte verzoek ik U dringend zich daar dan ook daadwerkelijk mee bezig te houden, en respecteert U dan ook mijn 'groenstructuur'.

  Voorts heb ik U duidelijk aangegeven dat ik overlast heb van de bomen en voel ik mij door Uw antwoord niet serieus genomen.

  In mijn brief van 29 juli 2005 heb ik voldoende gronden aangegeven, waarom de twee bomen niet gehandhaafd kunnen blijven.

  In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

                             (Let wel, dit was 14 oktober 2005!)

Ing. Reiger(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 3/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 4/44

 
22 December 2005 krijg ik van u, Gemeente Dronten, antwoord op deze, mijn bovenstaande brief:
 

Ing. C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  DRONTEN (?)


 

Onderwerp: overlast plataan


 

Geachte heer Kloosterman,

Graag reageer ik op uw brief van 14 oktober 2005 waarin u nogmaals aangeeft veel overlast te hebben van de boom (plataan) achter uw woning. U verzoekt derhalve dan ook om deze boom en de boom ernaast te kappen.

Als gemeente zijn we zuinig op het groen dat we hebben. Tot het kappen van bomen wordt pas overgegaan als andere oplossingen geen uitkomst meer bieden. De door u genoemde bomen maken deel uit van een bestaande bomenstructuur langs weg De Lange Streek. Deze structuur wordt onderbroken indien deze bomen gekapt worden. Dit is in de ogen van de gemeente niet wenselijk. Tevens staan de door u genoemde bomen op ruime afstand van uw gevel (minimaal 16 meter).

Zoals reeds in onze brief van 11 oktober 2005 met kenmerk U05.015817~/IBOR/PO/gr is aangegeven, wordt komend winterseizoen wel de nodige snoei aan de bomen uitgevoerd.

Ik heb in deze brief geprobeerd u nogmaals ons standpunt duidelijk te maken. Heeft u echter toch nog vragen? Belt u gerust met de heer J. de Jong, telefoonnummer (0321) 388 922.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Dronten

 

ing. E. Smit
dienst Inrichting en Beheer Openbare Ruimte

 


Nieuwe vooruitgeschoven pion
Opvallend is, dat de heer T. Kijk in de Vegte van het toneel is afgevoerd, en wij toen, 22 december 2005, "gerust" konden gaan bellen met een nieuwe vooruitgeschoven pion, de heer J. de Jong, wiens functie of expertise niet werd aangegeven in de brief namens U.  

 

Overlijden van de heer Tonny Kijk in de Vegte
Wij hebben vernomen dat Uw heer Tonny Kijk in de Vegte op 60-jarige leeftijd 29 april 2015 is overleden, nu bijna bijna vijf jaar geleden. U, Gemeentebestuur Dronten, heeft dit openbaar gemaakt. Wij gedenken de heer T. Kijk in de Vegte, in het bijzonder zijn medemenselijkheid, zijn eerlijkheid, en zijn inlevings-vermogen naar ons toe, die hij in een relatief korte ontmoeting ons liet zien.

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 4/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 5/44

 
 

 
Rouwadvertentie die wij vonden in de FlevoPost en de Stentor

 


Het is nu inmiddels november 2019 geworden, we zijn 14 jaar verder in de tijd


Wij hebben het hele jaar door overlast van uw platanen. Deze bomen verliezen niet alleen in de herfst hun blad, maar ook reeds in de zomer. Ook komen er veel takken en takjes naar beneden. En de boom laat veel zaadbollen vallen een groot gedeelte van het jaar.

Deze troep komt op het gras terecht. Geregeld maait U, of laat U, Uw gras maaien. U maait niet alleen, uw machines vermalen ook alles wat op het gras ligt. Dus bladeren van de platanen, de losse delen bast, takken en takjes, en de zaadbollen met hun pluis worden fijn gemalen, door U.

 

Vrijdag 16 augustus 2019 is de firma Donker Groen
hier aan De Lange Streek bij ons achter aan het maaien met de bosmaaier. Het hele voetpad dat achter onze woning langs loopt, ligt vol met maaisel.

De gemeente Dronten zorgt voor heel veel geluidsoverlast tijdens al haar werkzaamheden die zij uitvoert of laat uitvoeren. De vuilniswagens die de GFT-bakken, de papierbakken, en de plasticbakken leeg komen maken. De grote vrachtwagen die door de wijk rijdt met een kraan die de ondergrondse containers komt legen, en deze containers huizenhoog uittilt, om in de trechter van de vrachtwagen te kunnen legen. De straatveegmachines. De rijdende machines voorzien van onkruidbranders. De wagens die de kolken leeg zuigen eens in de zoveel tijd, de rioolinspectiewagen, de riooldoorspuitwagen. Een trekker voorzien van maaiapparatuur om de gemeentelijke heggen te scheren. Trekkers met bijbehorende wagens die blad en maaisel komen opharken of opzuigen. Bosmaaiers, graskantensnijders, grasmaaitrekkers. Trekker met hakselmachine om het snoeihout van struiken en bomen te hakselen. Tijdens het jaarlijkse of meerjaarlijkse 'feest' als uw diensten uw platanen of ander struweel komen snoeien, staat deze trekkerhakselaar-combinatie bij voortduring te brullen, zo'n beetje de gehele dag, wachtende op ieder takje, dat de man in het bakje van de steeds hogere en groter wordende hoogwerker uit de onderkant van de kroon van de plataan weet te peuren met zijn jankend knetterende kettingzaag. En dan al die mensen met bladblazers op hun rug die een enorme herrie produceren.

Het is een klereherrie!

Wij maaien elektrisch, wij knippen onze heggen elektrisch, onze bladblazer, en onze stofzuiger zijn elektrisch. Maar niet de gemeente Dronten. U maakt een ongelofelijke herrie, tijdens al uw werkzaamheden.

U rijdt alleen wel zelf rond in uw stille elektrische auto’s. "Deze auto rijdt 100% elektrisch, Dronten", schreeuwt het van uw auto’s, en de stekker bungelt erbij. Ideaal voor de 'Handhaving'. "Je hoort ze niet aankomen", zegt een mevrouw mij, terwijl zij haar hondje uitlaat. Zo rijden wij burgers toch niet in de rondte: "Kijk eens, ik heb een nieuwe auto kunnen kopen, en deze rijdt elektrisch"?

"En deze bladblazer scheurt op benzine, en verspreidt smerige uitlaatgassen, die u en ik moeten inademen", maar met dat bord op hun rug lopen uw mensen niet in de rondte. Dat is toch een beetje ……  

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 5/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 6/44

 

Een 'stille' van de Gemeente Dronten rijdt bij mij voorlangs, 'Langs de Bogen', om de boel in de gaten te houden: "Kijk eens, ik heb een nieuwe auto kunnen kopen, en deze rijdt 100% elektrisch". Foto 4016 vs04  9 februari 2018 12:46:09 uur Reiger Copyright

 

Terug naar het bosmaaien door 'Donker van het Groen'
Ook deze morgen van de 16e augustus 2019 is het een klereherrie. Even later verschijnt een jonge man met een bladblazer op zijn rug. Ook deze machines maken een ongelofelijke 'kolere' (afgeleid van een ziekte) herrie. Het maaisel wat op het voetpad achter onze woning ligt, wordt weer terug het gras opgedreven. Ik ben in gesprek met mijn buurman als de bladblazende jongeman langskomt. Wij vluchten weg, uiteindelijk in de garage van mijn buurman. Het waait en het maaisel dat door de jongeman wordt geblazen in de richting van uw gras gaat de lucht in. Het is één grote wolk stof.

In dit maaisel zit pluis afkomstig van de zaadbollen die van de platanen langs De Lange Streek komen. Als 'fijn' stof gaat dit nu de lucht in. Er liggen ook uitwerpselen (faecaliën) van dieren (vogels, duiven, egels, muizen, ratten, boom- en steenmarters, vossen, misschien wel een wolf) in het gras. Als het gras gemaaid wordt, worden deze uitwerpselen ook vermalen en vliegen als kleine deeltjes de lucht in. Deze morgen is er gemaaid met de bosmaaier. Nu komt de bladblazende jongeman. Alles vliegt nogmaals in een grote stofwolk de lucht in, ook het straatvuil, de straat wordt immers 'schoongeblazen', het is een enorme stuifzooi, ook poep van honden, alles vliegt in de rondte. Het is de reden dat wij naar binnen zijn gevlucht. 

Ik besluit de jongeman aan te gaan spreken. Hij heeft zijn machine direct uitgeschakeld op het moment dat ik bij hem kom, het is een nette jongeman. Ik leg hem uit. Hij weet het ook niet. Ik vertel hem, dat hij maar even contact moet opnemen met zijn leidinggevende. Hij belt met zijn mobiel, maar zijn baas neemt niet op. Dan zegt hij, dat hij even naar zijn groep gaat die even verderop bezig is. Ik zeg hem dat ik blijf en niet ga.

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 6/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 7/44

 
Even later zie ik een mevrouw die zich los maakt uit de groep, waarschijnlijk een leidinggevende, en zij komt de kant van mij en mijn buurman uit. Ik leg haar uit wat het probleem is. Wij als bewoners zijn niet gewaarschuwd door Donker of de Gemeente om ramen en deuren te sluiten, en naar binnen te gaan, en de centrale afzuiging van onze woningen uit te schakelen, zo dit al kan. De mevrouw weet waarschijnlijk niet wat ze hoort. Ik vertel haar ook dat de jongeman onbeschermd zijn werk moet doen. Nee, de jongen is wel beschermd, zegt zij, hij heeft gehoorbescherming. Ik vertel haar dat de jongen niet beschermd is tegen het stof dat hij opblaast, en de stofwolk waarin hij moet rondlopen, en in dit stof en deze viezigheid moet happen. Zij vertelt, dat zij altijd zó werken, dat het stof van hen afgaat.

Deze jongen moest het voetpad 'vegen' achter ons. De wind staat pal op dit voetpad, en de jongeman is omgeven door een wolk van stof, oftewel moet zijn werk doen in een stofwolk vol platanenafval (stof), vuil, bacteriën en andere ziekmakende kiemen. Deze jonge man loopt een groot risico ernstige gezondheidsschade op te lopen. Bent U, gemeente Dronten, niet mede verantwoordelijk voor de gezondheid van deze jongeman? In opdracht van U wordt er immers gehandeld, U bent de 'uitbesteder' van het werk. Als u het werk zou laten uitvoeren door kinderen heeft U ook een probleem.

De auto van de buurman zit onder dit stof en hij besluit nu maar zijn wagen te gaan wassen, zijn auto ziet er niet uit.

Ik vertel de mevrouw, dat zij thuis waarschijnlijk het huis zo niet schoonmaakt. Thuis vegen of zuigen wij het vuil netjes op en dan voeren wij dit af. Wij blazen het niet in de rondte, we zuigen het stof op in onze stofzuiger, en als we al een bladblazer zouden hebben voor de tuin, dan hebben wij er een met een zak.

"Wat heb je nu gedaan Henk, nu heb je alles weer op ons gazon geblazen", hoor je Ingrid, de vrouw van Henk al zeggen.

Afgelopen jaar 2018 heb ik een ernstige longontsteking opgelopen, en veel meer mensen in het dorp hebben een longontsteking gekregen.

Deze mevrouw 'Donker' heb ik bedankt, dat ze naar mij heeft willen luisteren, en ik vertelde haar dat ik de gemeente Dronten een brief ging schrijven.

Gaat u, Bestuur van de Gemeente Dronten, nu niet de eigenaren van honden de schuld geven. Het betreft hier uw methode van werken. U verplaatst hier slechts het afval. U blaast het in de rondte.

U snapt dat u al deze, uw werkzaamheden, op een bijna Middeleeuwse manier uitvoert of laat uitvoeren door Donker Groen (Donker Groep).

Misschien dat u moet overwegen eens een nieuw beleidsplan te gaan schrijven.

Indien mijn hond een uitwerpsel neerlegt op uw groen en wij gesnapt worden door uw 'Handhavers', krijgen wij een boete. Wij, mijn hond en ik, lopen zelfs het risico binnenkort door uw dienders platgelegd te worden met pepperspray, niet omdat wij ervan door zouden gaan, maar door een wat al te ijverige ambtenaar van u, die zijn nieuwe speeltje eens wil uitproberen. Of omdat mijn hond en ik "de verkeerde schoenen aan hebben" en wij beiden "chagrijnig kijken", of wordt Kees Bakker, journalist van de FlevoPost, die dit allemaal wist neer te schrijven, nu neergesprayd? Mijn hond en ik lopen nu zelfs een verhoogd risico bij het nieuwe uitgevaardigde 'Zero tolerance' beleid voor Swifterbant.

De rotzooi van uw bomen op ons perceel, het organisch afval dat u bij ons deponeert, is vele malen meer dan wat onze fictieve hond produceert, wij hebben namelijk geen hond meer. Begrijpt u de wanverhouding?

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 7/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 8/44

 
Platanenstof
Het stof van de platanen, of dit nu de pollen zijn, of haartjes van de bladeren, of stof van de schorsdelen, of stof van de takken en/of takjes, of het de zaadbollen, of het zaadpluis uit deze bollen is, maakt niet uit, het stof slaat op de keel, maar dus ook op de longen. Dit stof veroorzaakt ernstige gezondheidsproblemen, ademhalingsproblemen, ademhalingsklachten, problemen met de luchtwegen, van hoesten en niezen tot infecties.

 

Verstopte HemelWaterAfvoeren (HWA’s) en dakgoten
Het afval van uw platanen, blad, takken en/of takjes, en zaadbollen verstopt de afvoeren van onze daken en goten. Het pluis uit deze zaadbollen zorgt voor een waterdichte afsluiting van de afvoeren, een beverdam gelijk. Afgelopen Pinksteren (2019) was het raak. Ook ons dak kwam vol water te staan door een verstopping veroorzaakt door uw zaadpluis, met als gevolg lekkages. 

 

Takken tegen de ruiten
Wij vinden onder de bomen en in onze tuin takken en takjes van de platanen. Tijdens harde wind of storm komen afgebroken takjes en takken tegen onze ruiten aan. Wij houden er rekening mee, dat over niet al te lange tijd bij storm of harde wind takken bij ons dóór de ruiten zullen gaan. Weer een andere medewerker van U vertelde aan mij, dat na storm U altijd veel werk had aan takken die uit de platanen naar beneden waren gekomen en opgeruimd moesten worden. Weer zo’n vervelende medewerker die met burgers gaat praten. Uw medewerkers moeten echt even bijgeschoold worden op dat gebied: "Praat niet met burgers, ook niet in je vrije tijd!". Maar weet U, we zien het zelf ook wel na storm, als U bezig bent.

 

Grootstedelijke alure
Waarschijnlijk heeft U het groenontwerp voor De Lange Streek in Swifterbant, zeg maar vanaf de Industrieweg tot aan de Klaproosdreef (Bisontocht), en eigenlijk nog verder tot aan de Ranonkelstraat,  uitbesteed aan een ontwerpbureau.
Neven de Bisontocht, langs de Klaproosdreef plantte u Metasequoia’s glyptostroboides (watercipres of Chinese mammoetboom), bomen die 40 m of hoger kunnen worden. U wilde waarschijnlijk een ontwerp met grootstedelijke allure. De plataan heeft inderdaad een majestueuze uitstraling. We leven hier echter in een dorp. Aan vogels komt slechts een enkele verdwaalde duif in de platanen, en een ekster (kraaiachtige) maakt er zijn nest in. U spreekt over "een bestaande bomenstructuur" in uw brief van 22 december 2005. In 2005 was Uw "bestaande bomenstructuur" nog geen tiental jaar oud. In de ontwerpfase was u vooral met uw eigen belang bezig en hield U weinig rekening met de bewoners langs de noordkant van De Lange Streek. Daarom mogen wij nu in de schaduw van Uw bomen zitten.

7 Oktober 2020 gaat U ons schrijven, dat de bomen (niet in 1996 zijn verplant, maar zelfs) eerst in 1999 zijn verplant. Ik meld mij 2005 reeds zes jaar later bij u, dat wij dan al overlast ondervinden van Uw platanen.

Tussen De Lange Streek en de Gladioolstraat bevindt zich op een grasveld een toenmalig niet uitgeplante voorraad van dertien platanen, een monocultuur. Terwijl U de mond vol heeft over biodiversiteit. U pleegt gewoon bosbouw in het dorp hier. Of u heeft het restant wat u toen over had, daar geplant/verplant. U heeft geen administratie, of geen administratie méér, of een zéér gebrekkige administratie, of U houdt Uw administratie verborgen voor ons. Wij willen graag weten hoe U destijds tot Uw beslissingen gekomen bent, en hoe U Uw beslissingen heeft genomen. Heeft U dit in 1999 misschien  gedaan op de achterzijde van een sigarendoos? (27 oktober 2020)

 

Schaduwoverlast door de platanen
Wij zitten nu in de schaduw van Uw bomen. Onze achtertuin ligt in de schaduw van Uw bomen. Dit betekent, dat het in deze schaduw altijd een behoorlijk aantal graden lager in temperatuur is. Het gazon in onze achtertuin hebben wij van het jaar eigenlijk niet hoeven maaien, aangezien de grasgroei nihil is. In huis krijgen wij ook steeds minder zonlicht, het wordt er donkerder. Wij overwegen/willen zonnepanelen op ons dak. Wij houden rekening met een levensduur van 25 jaar voor deze panelen. Echter Uw platanen zullen alleen maar groter groeien en ons steeds meer zonlicht ontnemen.

Let wel, U legde 'Uw' windmolenclub geen strobreed in de weg hier in Swifterbant. U begrijpt dat wij tot het kamp van de verzetsgroep de 'Windbrekers' behoren, en ondergetekende

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 8/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 9/44

 
helemaal tegen Uw megalomane windmolenparken en 'zonneweiden' is. Meet U met meerdere maten, vragen wij ons af? Wij denken, dat op de relatief smalle strook groen langs De Lange Streek een ontwerp met zulke grote bomen, waarbij deze bomen ver over de perceelsgrenzen van aanliggende bewoners zullen gaan, verkeerd is geweest. Uw bomenstructuur gaat ver over deze perceelsgrenzen heen. U laat het breed hangen, u bent een profiteur, iemand die er op uit is op alle mogelijke geoorloofde en ongeoorloofde wijzen zijn voordeel te doen, het heeft iets parasitairs, leven ten koste van een ander.Overlast van de wortels van de platanen
Wij hebben geen zin in een omgewoelde achtertuin door de wortelkluit van Uw plataan. Onze buurman had een Japanse sierkers, Prunus serrulata, in zijn voortuin staan. Deze drukte met zijn wortels onder onze woning het riool weg. Tevens reikten deze wortels tot ver onder onze woning. Gelukkig heeft onze buurman zijn Prunus laten verwijderen. Ziet u bijgaande
foto A4014 801 waarop te zien is, hoe het hoveniersbedrijf de boom heeft verwijderd en bezig is de stobbe en de wortels weg te frezen. Uiteindelijk moest Loonbedrijf Van Werven uit Oldebroek er maar aan te pas komen om de stobbe daadwerkelijk te verwijderen en de gehele voortuin vrij te maken van de wortels van deze Japanse sierkers, ziet u foto A4103 800. Voor de goede orde, een prunus is géén plataan. We spreken bij een Japanse sierkers over een boom met een hoogte van 6 tot 10 m, met een idem kroondiameter.

Bij weer een andere buurman heb ik de wortels van Uw plataan onder zijn woning mogen kappen, omdat deze zijn riool direct bedreigden. Ik heb mijn terras een aantal jaren geleden van een nieuwe riolering laten voorzien, en een nieuwe HemelWaterAfvoer (HWA) laten aanleggen aan de achterzijde van mijn woning, en ik zit niet te wachten op Uw wortels.

Bij een boom zien we de stam en de takken (de kroon). Aan de voet van de boom zien we na verloop van tijd de grond omhoog gaan. Wat we niet zien, en waar we dikwijls ook niet bij stil staan, is het enorme wortelstelsel in de grond. De boom moet aan voedsel en water komen, en hij moet zich verankeren in de bodem om niet om te vallen. Wat aan takken/kroon boven de grond zichtbaar is, bevindt zich in de grond als wortel(s). De diepte waarop de platanen kunnen wortelen hier in de polder is beperkt door het grondwater. Dit betekent dat de wortels zich moeten spreiden. Waar de kroon de hoogte in kan (verticaal), zullen de wortels het meer horizontaal moeten zoeken. De verhouding wortelprojectie/kroonprojectie is bij een goed doorwortelbare bodem 2:1 tot 3:1. Kroonprojectie is het oppervlak van de schaduw die de boom zou geven wanneer de zon loodrecht boven de boom zou staan. Dit is dezelfde oppervlakte als we de kroon horizontaal zouden doorsnijden op zijn grootste breedte. Het oppervlak dat het wortelstelsel inneemt zal 2 tot 3 maal groter zijn.


Kroonprojectie
:  3,14 x kroonstraal2  (πr2)  of  kroondiameter2 x π / 4  (¼πD2)

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 9/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 10/44

 

Doordat de wortels slechts in een beperkte laag kunnen leven, zullen zij zich in deze laag veel verder
horizontaal verspreiden dan de takken in de kroon (Sc 10516 vs06
Reiger Copyright)


De Lange Streek bestaat uit een uitgegraven sleuf waarin zand is aangebracht en puin ter verharding, hierna kwamen de straatklinkers. Het gehele pakket is goed aangetrild en het verkeer zorgt voor een verdere verdichting. Dit was nog een hele operatie in 1995/1996 en nog later, omdat vooral het zware verkeer zoals autobussen de weg stuk reed. Vooral het lage gedeelte bij de bushaltes Bloemenwijk nu, was een drama. Hier bouwde men immers op de ploegvoren van het vroegere akkerland. Tot aan De Lange Streek is Swifterbant, voordat men huizen ging bouwen, opgehoogd met een zandpakket. De naastliggende Bloemenwijk ligt veel lager, omdat er direct op de ploegvoren is gebouwd. Van het begin heette het "De Waterwijk", vanwege het vele water ook in de kruipruimtes onder de woningen, en alle drainagetoestanden. In het aangetrilde zandpakket onder de weg De Lange Streek zelf hebben de wortels van de platanen weinig te zoeken. Het betekent dat de platanen het moeten hebben van een geringe laag grond opgebracht op het zandpakket, te beginnen aan de zijkant van de weg. De wortels van de platanen zullen graag de tuinen van de aanliggende percelen ingaan, wat ook reeds te zien is en geconstateerd door Uw mensen. Bij de buurman zijn de wortels van de plataan de tweede funderingsbalk onder zijn woning al gepasseerd. We hebben te maken met een wortelprojectie die verschoven is in de richting van de naastliggende percelen van de bewoners. Het woord parasitair heb ik reeds gebruikt bij schaduwoverlast.

 

De mensen van Uw bomendienst
wisten van te voren niet toen zij de platanen gingen intekenen op uw plattegronden en later overgingen tot het daadwerkelijk planten van de bomen, dat deze platanen zouden gaan groeien, en groter zouden worden? Dat de platanen ver over de perceelsgrenzen van uw aanliggende 'buren' heen zouden gaan, met hun kronen, en met hun wortelstelsels? Dat u

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 10/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 11/44

 
eigenlijk 'Landje-pik' ging doen, maar dan andersom? Dat U eigenlijk stiekem bomen ging telen op aanliggende percelen van uw burgers? Misschien begint U nu wel een onteigeningsprocedure om mijn perceel op te eisen in het kader van het 'Algemeen belang', het belang van de Plataan? Wij willen graag een kopie van Uw ontwerptekening. Wilt U niet met zwart de bomen 'weghalen'. Wij willen niet alleen de plattegrond, maar ook de tekening van het toekomstige driedimensionale ontwerp, dat U voor ogen had in de planfase, zowel bovengronds als ondergronds. Misschien heeft U of een van de Uwen uw boompjes wel heel klein ingetekend? 

Onder Sc 10515 vs02 en Sc 10515 vs03 vindt u een 'Uittreksel uit de kadastrale kaart van het Kadaster'. Op nummer 16 (529) woont ondergetekende. Groen, platanen, en de kroonprojecties van de bomen zijn door mij ingetekend.

Onder Sc 10515 vs07.1 p70 zijn door mij ook de wortelprojecties (rode cirkels) van de platanen ingetekend voor De Kruisboog 15 (528), De Kruisboog 16 (529), De Kruisboog 17 (530), en Langs de Bogen 19 (534). In deze tekening is niet verwerkt de verschuiving van de wortelprojecties. De platanen hebben onder De Lange Streek weinig te zoeken, en gaan dus ter compensatie veel verder de aanliggende percelen van Uw buren op met hun wortels.

 

Bomenkap aan De Schuttershof tot aan de kruidentuin bij De Vendelier
Aan De Schuttershof in Swifterbant kapt U januari 2009 er vrolijk op los. Ziet u de foto’s B0231 en B0232. Hier stonden vijf Metasequoia’s glyptostroboides (watercipres of Chinese mammoetboom). Deze bomen waren ziek? Verkeerd ingepland? Waren ze oud? Of werden ze gewoon veel te groot? Deze bomen kunnen 40 m of meer hoog worden! Foto B4893 geeft de situatie weer 21 november 2019.

Deze rij liep eigenlijk door, maar met een verspringing, richting Bisontocht/Kruidentuin tot aan De Banier, achterlangs de woningen aan De Vendelier. Hier stonden acht van deze Metasequoia’s, ziet u foto
B Metasequoia’s. Ook deze rij bomen was ziek? Of waren ze verkeerd ingepland? Of ook oud? Of werden ze gewoon veel te hoog midden in deze woonwijk? Was het een als grappig bedoeld experiment van uw wat al te enthousiaste 'bomen-jongens'? Had u ze gewoon over, had u er teveel besteld? Foto B4895 800 geeft de huidige situatie weer, 21 november 2019.


Metasequoia glyptostroboides
, or dawn redwood, is a fast-growing deciduous tree, one of three species of conifers known as redwoods, and the sole living species in its genus. It is native to Lichuan county in Hubei province, China. Although the shortest of the redwoods, it grows to at least 165 feet (50 meters) in height, the tree's true potential size is much larger. In 1941, the genus Metasequoia was reported by paleobotanist Shigeru Miki (1901–1974) as a widely distributed extinct genus based on fossils, before attracting considerable attention a few years later when small populations were found alive in central China. It is a particularly well-known example of a living fossil species. The tree faces considerable risks of extinction in its wild range due to deforestation, however it has been planted extensively in arboreta worldwide, where it has proved a popular and fast-growing ornamental plant. (Wikipedia)

 

The Dawn Redwood is the last surviving member of ancient genus – Metasequoia. It is related to two other members of the cypress family also known as Redwoods: the Coast Redwood (Sequoia sempervirens) and the Giant Redwood (Sequoiadendron giganteum).  Although smaller than both of these giant species, it can still grow to a height of at least 60m. https://globaltrees.org/threatened-trees/trees/dawn-redwood/"Als gemeente zijn we zuinig op het groen dat we hebben"
, schreef u mij, in uw brief van 22

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 11/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 12/44

 
december 2005 (namens burgemeester en wethouders van Dronten)? Naast de kruidentuin in Swifterbant, achter de bejaardenwoningen aan De Vendelier legde u omstreeks dezelfde tijd een plataan om. Ook ziek, bejaard, verkeerd gepland of geplant?

Al "deze bomen maakten geen deel uit van de groenstructuur binnen Swifterbant en konden daardoor niet gehandhaafd blijven" ?, zie uw brief van 11 oktober 2005 aan mij. Voor het omhakken van deze plataan heeft uw toenmalige burgemeester in het geheim zelfs een bezoek afgelegd om de situatie te bespreken met de bejaarde mensen aldaar? Het werd er een beetje te gek? Dan heb je een tuintje op het zuiden, maar zit je het hele jaar in de rommel en in de schaduw op je oude dag. Of had de burgemeester misschien verstand van zieke bomen?


Kap populieren en wilg

Waar De Lange Streek en De Bisontocht elkaar kruisen stond een grote wilg, foto
C De grote wilg. Deze heeft u omgehakt, ziet u de foto’s C0842 800 en C 0843 800. Langs De Bisontocht achter de woningen aan De Banier heeft u een aantal grote populieren geveld. Niet de hele rij, nee, een stukje van deze rij. Een experiment? Deze populieren hoorden niet tot de Swifterbantse groenstructuur (Uw brief van 11 oktober 2005) en/of maakten geen deel uit van een bestaande bomenstuctuur, en deze structuur is nu niet onderbroken door uw kap? (Uw brief van 22 december 2005). Gold de 16 meter regel uit uw brief van 22 december 2005 ineens? Dat wist u niet, toen u de bomen ging planten of de huizen aan De Banier ging bouwen? "Hé, niet te dicht bij mijn boom hè!". Of had Swifterbant toen nog geen bomenstructuur? En geen beleid en geen plan? Uit het woud is een stier naar buiten gekomen, ziet u foto C Stierenkop

 

Kap van platanen aan Het Blazoen in Swifterbant
U schrijft mij zuinig te zijn op het groen dat u heeft (uw brief van 22 december 2005). Toch kapt u er vrolijk op los in Swifterbant, zo het u uitkomt. Waarom heeft u toch zo’n moeite met kappen, als uw burgers daarom vragen, nadat zij zeer duidelijk aangegeven hebben overlast te ondervinden van uw bomen? Aan Het Blazoen in Swifterbant richtte u februari 2014 een ware slachtpartij aan. Om en om werd een plataan daar weggehaald. U vertelde aan een van ons, dat deze platanen last van elkaar hadden. Als burgers last van uw platanen hebben, overlast hebben van uw platanen, geeft u niet thuis. "Jullie vinden bomen belangrijker dan mensen", kreeg u toegeworpen van die ene van ons. Weer meet u met verschillende maten. Aan het einde van deze brief vindt u de foto’s die wij gemaakt hebben van deze kap aan Het Blazoen. Het lijkt meer op een handel in hout, of zeg maar houthandel. Alsof u bosbouw aan het plegen bent in het dorp. Op de foto’s ziet u de vrachtwagen met kraan van bedrijf A. Talen, Groothandel in rondhout ('Rondhouthandel'), Industrieweg 9, 7951 CX Staphorst, zij houden zich bezig met bosexploitatie. Ook hier aan Het Blazoen heeft u weer deze enorme platanen langs een relatief kleine straat in een woonwijk neergezet. Ook hier zijn mensen die graag zonnepanelen op hun dak zouden willen hebben, maar gehinderd worden door uw megalomane projecten. Gaat u met uw bomen fijn buiten het dorp zitten. Langs het spoor en naast de Biddingweg (N710), net buiten Swifterbant, wilt u een natuurpark aanleggen, gaat u daar met uw bosexploitatie naartoe. Ziet u de foto’s met nummers D1859 t/m D1864 onderaan deze brief.


Kap van plataan kruising De Lange Streek met Kamperfoelielaan
Augustus 2014 kapt u, of laat u een plataan kappen ter hoogte van de kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan te Swifterbant. Deze plataan is ziek geworden? Of de buren hadden last van deze plataan? Ziet u de foto’s met nummers E2066 en E2067 onderaan deze brief.

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 12/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 13/44

 
De vier platanen langs De Lange Streek
van de kruising met de Kamperfoelielaan tot en met de Margrietenlaan krijgen augustus 2014 een 'behandeling' van u uitgevoerd door bedrijf 'Donker van het Groen'. Een van de vier platanen
(Plantanus orientalis) is in ieder geval omgelegd door de Donkers, hij is gekapt. Deze boom was ziek? En zo ja, welke ziekte deed de boom sterven? De overige drie worden rigoureus aangepakt. Aan de overkant zit iemand met zonnepanelen op zijn garagedak. Deze mensen zullen wel blij zijn? Maar misschien zouden zij ook wel willen dat u vertrekt met uw bomen naar buiten het dorp. Ziet u de foto’s F2068 en F2069
 Foto 4913 vs03 640 Blad Oosterse plataan (Platanus orientalis), De Lange Streek 52 - 62,
4 december 2019 12:47:47 uur
Reiger Copyright
 

U schrijft maart 2019, dat U er in 2018 voor hebt gekozen deze vier platanen wél te kandelaberen. Dit is vreemd, want in 2014 is 'Donker in het Groen' hier reeds mee bezig, ziet u nogmaals de foto’s F2068 en F2069.

U schrijft vervolgens:

 "Deze bomen zijn echter in de verharding gesitueerd, wat op deze locatie voor opdruk van de verharding zorgde en daarmee een gevaarlijke situatie. Door deze bomen drastisch is (?) snoeien, was het mogelijk om ook een deel van het wortelpakket te verwijderen en daarmee de gevaarzetting weg te nemen".


Verkeerde keuze, martelen van deze bomen, en geld over de balk smijten
Wij denken, dat het een heel verkeerde keuze van U is geweest om hier dergelijke bomen neer te zetten. Nu gaat u deze bomen kandelaberen. Heeft u nu weer een soort Bonsai-achtige structuur voor ogen? Kandelaberen is het afzagen van alle takken van een boom tot op enige afstand van de stam. Maar een oud gezegde leert reeds "snoeien is (doet) groeien". De boom gaat op het einde van de stompen nieuwe lange takken, zogenaamde waterloten maken. Dit betekent dat na niet al te lange tijd de situatie weer dezelfde is, en u wéér aan de slag kunt, ziet u foto F4909 'Terug bij af, waterloten lijken wel sterretjes'. Nu vertelt u ook, dat u een deel van het wortelpakket heeft verwijderd. De bestrating moet eruit en een deel van het wortelpakket wordt door u uitgegraven en weggenomen, en dan de bestrating er weer opnieuw in. Ook hier zult u na een aantal jaren weer terug moeten komen, want dan is de situatie weer opnieuw een van "gevaarzetting" (ú schrijft over 'gevaarzetting').
 

Dit heeft niets met "Duurzaamheid" te maken
U bent 'lekker' "duurzaam" bezig, zullen we maar zeggen. Eerder gebruikte ik het woordje "fijn". U bent "fijn" bezig! Dus niet! Dit heeft niets, maar dan ook niets met duurzaamheid te maken, en U verknoeit ons geld, en het milieu wordt er niet beter van. De zorg voor deze bomen produceert ook nog eens een enorme hoeveelheid CO
2 die de bomen in hun leven bij lange na niet vast gaan leggen. Aan en afrijden van auto's, manuren, graafmachines, zaagmachines, hakselmachines, bladblazers, etc. Het is een gemors met tijd en geld.
(26 oktober 2020)


Vindt U het zelf niet een belachelijke situatie? U zaagt een boom de takken kort, en gaat onder de grond ook nog een deel van het wortelpakket verwijderen? Denkt U niet, waar ben ik nu in hemelsnaam mee bezig? Ook hier gaan de wortels natuurlijk niet De Lange Streek zelf op. Het bed onder deze weg is speciaal verhard, omdat hier op de oude ploegvoren is gebouwd, en deze weg eerst uitgegraven diende te worden, en voorzien moest worden van

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 13/44

______________________________________________
 

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 14/44

 
een speciaal bed van onder andere puin. Deze weg De Lange Streek is er verschillende malen uitgeweest, omdat het verkeer deze stuk reed, de weg verzakte, en het bed aangepast moest worden. De weg moest nóg meer 'verhard' worden. De bewoners van de aanliggende percelen zijn ook hier niet blij met al die wortels van Uw platanen die hun tuinen opzoeken en hun percelen opgaan. Ik heb hierboven reeds geschreven over de verschoven wortelprojecties. Ook in hun tuinen en onder hun bestrating vindt opdruk plaats door de wortels van Uw platanen.

Over blijft een gemartelde boom, en het geld wat u over de balk smijt is weg. U bent weer even kwijt dat uiteindelijk wij, burgers, al dit geld op tafel leggen. Vindt U niet, dat U hier knoeit met het geld van anderen, en dat U verstandigere keuzes had kunnen maken? Het heeft iets van het martelen wat in de Oostvaardersplassen gebeurt, maar daar met dieren. U kent er ook nog een bepaalde schoonheid aan toe.


Beeld

Als ik u in 2005 schrijf, komt u met uw "groenstructuur"  en uw "bomenstructuur" aan, en verwijst u mij naar uw uitvoerder bomen, de heer T. Kijk in de Vegte. Als ik contact met hem opneem, en hij bij ons op bezoek komt, spreekt hij over het beeld dat niet aangetast zou worden, indien de plataan achter ons huis, en de plataan naast de woning van mijn buurman (De Kruisboog 17), verwijderd zouden worden! Daarna spreekt u niet meer over "beeld".

Eerst nu, voorjaar 2019, schrijft u aan verschillende van ons: "Deze bomen maken deel uit van de boomstructuur in Swifterbant en zijn daardoor mede beeldbepalend voor het dorp".

Het is een door U gecreëerd 'beeld'. Het is niet een door God gecreëerd beeld, maar zo doet U het wel voorkomen. "Wij, hebben een goddelijk beeld gecreëerd, en daarom is het nu onaantastbaar geworden. Wij mogen er wel in zagen, hakken, snoeien, en kappen, maar het blijft ons beeld, en u, burger, klant, mag blij zijn dat u hier woont onder die platanen van ons. Fijn, dat u ze betaald heeft, en er nóg aan mee betaalt. Wij strooien graag uw geld over onze bomen" (van geld over de balk smijten!).

De bomen aan De Lange Streek voor de huisnummers 52 - 62 moesten en zouden ook platanen worden? Uw boomstructuur, uw platanenstructuur, zullen we maar zeggen, moest koste wat kost dóór lopen. Deze structuur kon natuurlijk onmogelijk onderbroken worden. En uw groenontwerper was 'in de platanen'. Als de Koning door het dorp zou komen rijden, of Sinterklaas, moest hij natuurlijk door een laan van platanen, dat was de opdracht. Het moest één lange doorlopende platanenstructuur worden. Desnoods dan maar "situeren" (uw schrijven maart 2019) in de bestrating, Onze structuur, groen of boom, moest en zal dóór gaan.

Dat u deze platanen niet in het wegdek zelf geplant heeft? Denkt u niet dat dit een vreemd idee is!, U heeft immers al platanen geplant midden in het wegdek van de oude De Lange Streek. Dan kunnen we slalommend om uw platanen heen, en kunnen de verkeerdrempels eindelijk verwijderd worden, omdat deze laatsten schade aan onze woningen veroorzaken.

Overweegt u de snelheid op De Lange Streek te Swifterbant te verlagen tot 30 km per uur! U rijdt hier dwars door een woonwijk, u komt langs twee scholen voor basisonderwijs, De Golfslag en De Duykeldam, en u passeert een gezondheidscentrum waar ook veel jonge mensen, en veel ouderen komen, ook lopend en fietsend.


Meisje
Als ik sta te wachten op de parkeerplaats bij de huisartsenpost, terwijl mijn vrouw haar medicijnen ophaalt bij de Swifterbantse Apotheek, zie ik op De Golfslag. Het staat er aan het

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 14/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 15/44

 
eind van de schooldag vol met ouders die hun kinderen komen ophalen. Een meisje fietst op haar fietsje, ze sjéést tussen al deze mensen door, zij heeft maar een doel, naar huis naar haar mama of haar papa, of beiden. Blindelings, zonder links of rechts te kijken kruist zij De Lange Streek, volgens mij nam ze de kortste route, en niet het zebrapad. Niemand die het ziet. Behalve ik, omdat ik op enige afstand het tafereel bekijk. Ik ben de school binnengelopen, en een leerkracht over het incident aangesproken. Als ik terugkom bij de auto vraagt mijn vrouw: "Waar was je nou?".

Of die keer dat een oude man van de huisartsenpost komt, misschien geen voorrang verleende, en er een aanrijding plaats vindt. Maar voor een dergelijke aanrijding zijn er altijd twee nodig, en nu drie, want u gaat volgens mij over deze weg. Had de jongere geen rekening kunnen houden met de oudere, en u bent toch ook niet bejaard? We zitten hier in een dorp!


Wij willen bakken!

In Dronten bij het bord van Albert Heijn dat aanmoedigt tot diefstal: "Neem hier uw winkelwagen"; "Waar zijn mijn winkelwagentjes?", verzucht de oude Heijn; heeft u grote bakken van roestig CorTen
(corrosion resistance en tensile strength) staal staan, helemaal in de stijl, van uw 'Drontense' kunstenaar/beeldhouwer Cyril Lixenberg (Londen 5 july 1932 - Amsterdam 10 january 2015), zeg maar in uw 'huis'-stijl. Waar Lixenberg nog met vierkanten, rechthoeken, driehoeken, en cirkels werkte, eigenlijk was hij ten diepste tekenaar en graficus, die zich losmaakte van het papier, gaat U verder, met kubus en balk. En precies die bakken willen wij ook! Wij hebben ook een Albert Heijn, hóór! Nou ja, nog wel. En de vier gekandelaberde platanen, weg ermee, en ook daar van deze prachtige roestige bakken met een oude olijf erin, een knotwilg, een berk, of een klein 'plataantje', waar u het hele jaar van ons in knippen mag, in uw vrije tijd dan natuurlijk, als vrijwilliger, en niet op onze centen. Dan kunt u lekker 'Bonsai-en', en hebben wij tenminste een normale boom voor de deur. Wij willen graag hetzelfde model als in Dronten, het balkmodel van Streetlife, 1 x 1 x 2 [m] en 7 [cm] van de grond, dan kunnen er naast de boom ook nog wat plantjes in de bak die over kunnen hangen, en het staat ook mooi in de lengterichting van De Lange Streek. Overlegt u "gerust" even met de bewoners van de huisnummers 52 - 62, daar komen ze per slot van rekening voor de deur te staan, om zo te zeggen. En bij Albert Heijn, en voor de Deen, elk twee kubussen graag 1 x 1 x 1 [m], mét boom natuurlijk, en geïntegreerde prullen-/afvalbak, ook type 'Square'.

Ziet u de foto’s F4934 "Neem hier uw winkelwagen", Albert Heijn, F4919 'CorTen staal naast roestvrij(roestvast-)staal', F4931 'Streetlife Square Shrubtub', F4936 'Vier Streetlife Shrubtubs beplant met meerstammige berkjes'.
 

'Streetlife'-visitekaartje (duurzaam straatmeubilair), zoals een graffiti-artiest zijn 'tag' achterlaat, doet Streetlife het op deze wijze, met de water- of plasmasnijder, in het 4 mm dikke CorTen staal van hun Square  'Shrubtubs' (struikenbak) achter de Albert Heijn, parkeerplaats Kop van het Ruim te Dronten. Foto 4945 vs03  9 december 2019 14:09:05 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 15/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 16/44

 
Dode in de kring
Ter hoogte van de bushaltes Bloemenwijk in Swifterbant heeft u in een kring eiken geplant rond een pleintje, ons geliefde 'sterren'-pleintje. Naast het voetpad langs de oude De Lange Streek tussen Langs de Bogen en Het Vaandel in, heeft u uit deze kring een eik gekapt. Een van de leden van ons team vroeg aan de 'kappers' wat de reden was dat deze boom tegen de vlakte moest. "Deze boom was ziek", kreeg hij te horen. Wij vermoeden dat de boom met de wijzers van de klok mee, van bovenaf gezien, naast de nu gekapte boom, ook binnen niet al te lange tijd het loodje zal leggen (dood gaat). Foto’s G4866, G4867, G4868, en G4870.

Deze gekapte boom stond achter de woningen De Standaard 8, 10, en nummer 12. Deze mensen zijn waarschijnlijk blij met deze, Uw 'gesneuvelde'. Zij hebben immers een tuin op het zuiden, en je wil graag wat licht in je tuin, en niet achter een heel woud eikenbomen verdwijnen. Of hadden de andere eiken last van deze eik in hun kring?

Wij hebben onderzocht of de gesneuvelde boom en zijn buurman misschien geplant waren  daar waar de oude De Lange Streek liep, zeg maar in het verdichte, aangereden, verharde zand en puinpakket dat onder deze weg zat. Maar de twee staan eigenlijk precies langs of naast de oude weg. De twee naast deze twee eiken staan wel midden op de oude De Lange Streek, maar die zien er gezond uit. 

Mogen wij u vragen aan welke ziekte deze eikenboom is gestorven in het kader van de openbaarheid van bestuur, en zodat u niet zomaar lukraak bomen omhakt? Zonder doorhalingen graag!

Er is nu een hap uit de kring. Wat gaat u hier aan doen? Of wilt u misschien een open kring?

 

"Zuinig op ons bomenbestand"
In 2005 schrijft u mij: "Als gemeente zijn we zuinig op het groen dat we hebben". Voorjaar 2019 specificeert u zich nader en schrijft u aan ons (aan verschillende uit onze verzetsgroep): "Als gemeente zijn we zuinig op ons bomenbestand en tot het kandelaberen van bomen wordt alleen overgegaan als dit echt noodzakelijk is". Maar wat we hierboven beschreven hebben, laat zien dat u helemaal niet zuinig bent op uw bomenbestand. U hakt er vrolijk op los, zo het U uitkomt, U legt de ene na de andere boom om. Hoe denkt u nu, dat u bij mij en bij ons overkomt? U belazert ons gewoon. U ziet ons niet voor vol aan, en we ontmoeten minachting.

U pleegt bosbouw in het dorp, en het kandelaberen is een waardeloze methode die u moet toepassen, omdat het ontwerp van de inrichting, zeg maar uw groenontwerp waardeloos is, en door de tijd wordt en is ingehaald. Waardeloos omdat u een stadspark probeert te creëren op een veel te klein stukje 'groen', en dat is ook de reden dat u grond van uw burgers hiervoor 'pikt' (jatten). U plaatst ("situeert") zelfs bomen in de verharding, schrijft u ons. Bosbouw op een vierkante meter?

 

Beleidsplannen
Wij horen dat u schermt met uw beleidsplannen. Wij hopen dat u zich toch niet achter uw beleidsplannen gaat verschuilen, hoewel wij die indruk eigenlijk al wel hebben. Beleid en wetgeving worden voortdurend aangepast. Dynamisch heet dat, in beweging. In de Tweede Kamer doet men niet anders. Wij zijn in een nieuwe tijd beland. Het is niet zo dat er een energietransitie aankomt, wij zitten reeds midden in deze energietransitie. Wij zijn reeds bezig onze woningen te isoleren. Wij leven ook in een tijd dat burgers zich niet meer willen laten koeioneren door de overheid. U bent er niet voor u zelf, u bent er voor de burgers.

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 16/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 17/44

 
Het lijkt erop dat u zich daar vaak in vergist. In de FlevoPost had u veel beter uitleg kunnen geven over de Blauwe, de Groene, en de Gele windmolenparken (‘it waard him grien en blau foar de eagen’), die er in uw gemeente nu gaan verschijnen, over de 'zonneweiden' die u gaat aanleggen en wat dit alles betekent voor natuur en mensen.

Dat U het algemeen belang dient is prima, maar U dient tevens rekening te houden met het individuele belang. U bent mijn buurman in deze. Stelt U zich voor dat U woont waar ik woon, en ik ben Uw buur. Helaas is Uw heer Tonny Kijk in de Vegte overleden, maar wij kunnen nog steeds van hem leren, en als U goed luistert, legt hij het U nog een keer uit. Nu had U eindelijk een medewerker die het begreep, en rangeerde U hem naar de kant. De vraag is of U wel wil leren. Ons wordt gevraagd mee te werken in deze energietransitie, en er wordt gestrooid met subsidies, van zonnepanelen tot en met windmolens. Velen hebben reeds zonnepanelen op hun daken, vele mensen overwegen zonnepanelen te nemen. U zult Uw groenontwerpen moeten gaan aanpassen aan deze nieuwe tijd, en Uzelf ook. Het kan niet zo zijn dat wij door U ernstig in deze gedupeerd worden. Iedereen in onze maatschappij wil meedoen. Geef mensen dan ook de mogelijkheden om mee te doen.

In het 'Landjepik' dossier was U zeer ijverig, om datgene wat burgers van U gepikt hadden terug te eisen. Wat niet van jou is, daar moet je ook van afblijven ('Landjepik in Nederland' door mr. dr. B. Hoops, Rijksuniversiteit Groningen). Maar omgekeerd, bent U niet thuis. Hier 'boert' en 'bouwt' U toch echt op, in, en over onze grond.

Aan het begin van Langs de Bogen in Swifterbant heeft U een ondergrondse vuilcontainer geplaatst. U heeft deze container achter de woning De Standaard 14 geplaatst. Hier woont een oude mevrouw. Zo’n vuilcontainer stinkt. Als deze mevrouw op haar terras zit in haar achtertuin komen daar voortdurend mensen hun vuil storten. Zij komen aangereden met hun auto’s, lopend, op de fiets, met karretjes, of met de kruiwagen. Een vuilstortplaats direct achter je woning. Wij denken niet dat U iets dergelijk zou flikken als onze nieuwe burgemeester, de heer drs. Jean Paul Gebben, daar zou wonen.

Wij hadden een mooi systeem om ons afval kwijt te raken. Een hygiënische goed afsluitbare groene container voor ons restafval. Een speciale vrachtwagen kwam deze containers legen. Nu moet een ieder zijn afval in plastic vuilniszakken doen. Deze zakken kunnen slechts beperkt gevuld worden, omdat ze anders niet in het laadbakje van de ondergrondse container passen. Je gebruikt dus meer vuilniszakken dan nodig zou zijn, méér plastic. Deze plastic zakken staan bij mensen in hun tuintjes. Dieren vreten deze zakken aan. Het trekt ongedierte aan, iets waar we met de groene container voor restval nu juist geen last van hadden. De mensen gaan met deze lekkende vuilniszakken naar uw ondergrondse container toe. Het sap lekt op straat of bij de ondergrondse container waar het een morsende stinkende bende wordt. U bent op de hoogte, dat de rattenpopulatie in Nederland uit de hand gaat lopen? En nu heeft de oude mevrouw een stortplaats achter haar woning.

Voorts maken de ondergrondse containers veel herrie. Ook al weer herrie! Heeft u bij de aanbesteding over het hoofd gezien, dat er eisen gesteld moesten worden aan de geluidsoverlast van deze apparaten? U bestelde er ook al teveel. Leuk voor die mevrouw die op het terras in haar achtertuin een kopje thee zit te drinken, en naar het gekletter in de container moet luisteren, of gaat u er van uit dat ze op haar leeftijd toch wel doof moet zijn?

Laatst reed een buurman van mij ’s ochtends vroeg naar zijn werk, en wilde meteen zijn vuilniszak even in de ondergrondse container deponeren. Het ding weigerde dienst. Het schermpje werd rood en héél vaag kreeg hij de openingstijd te zien. Eerst om zeven uur zou het ding opengaan. De hele dag heeft hij met een stinkende vuilniszak in zijn auto rondgereden. Waar heeft hij de openingstijd van deze ondergrondse containers mogen vernemen in krant of instructies die u ons stuurde? Of werkt u met flexibele openingstijden?

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 17/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina 18/44

 
Versnipperen klachten
Wij zijn niet gediend van bezoek aan huis. 27 November 2019 zagen wij u weer een huisbezoek afleggen en aan De Lange Streek de platanen in ogenschouw nemen. U komt als het blad van de bomen is, en juist alles is opgeruimd? Wij willen ook geen bijdehante vragen: "Waar heeft u nu het meeste last van?". Hiermede probeert u onze klachten letterlijk te versnipperen und zu 'zerkleinern' (klein te maken).

Wij hoeven ook geen 'wortelonderzoek' in onze tuin en onder onze woning. Als u aan De Lange Streek ter hoogte van De Kruisboog nummer 17 uw ogen opendoet, foto’s H4940 en H4941, hoeft u helemaal niet de tuin van deze mensen in te gaan om te zien, wat hier onder de grond gebeurt, en u hoeft ook niet onder de woning te gaan kijken. U heeft daar reeds zelf foto’s gemaakt van wortels onder de woning. Een bezoek aan huis en een 'wortelonderzoek' is 'interessant doenerij' van uw kant, maar wordt door ons beschouwd als misleiding, en afleiding van het geen waar het omgaat. Als u aan De Lange Streek ter hoogte van de kruising met Het Vaandel tot aan de kruising met de Kamperfoelielaan, reeds aan het graven bent geweest om hier delen van de wortelpakketten te verwijderen van de relatief nog veel kleinere platanen aldaar, is een wortelonderzoek op en naast perceel De Kruisboog 17 volstrekt belachelijk. U bent hier onze zaak bewust aan het traineren (opzettelijk aan het vertragen, aan het op de lange baan schuiven, afkomstig van het Franse traîner).

 

Ter afsluiting doe ik u de volgende foto’s die voor zich spreken, met beschrijving, toekomen:
 

        J4897 Rondhouthandel 'De Lange Stelen'

        J4910 Takken die er de volgende 'snoei' of 'opkroning' afgaan

        J4901 Plataan 'Het Eksternest'

        J4904 Vreemde 'snoei', vreemde 'opkroning'

        J4939 Evenwichtssnoei, takken neigen naar het zonlicht.

 


U verzoek ik mij een ontvangstbevestiging van deze, mijn brief aan U, te sturen. In afwachting van Uw schriftelijke reactie op deze, mijn brief, verblijf ik.

 

Hoogachtend,

    

Ing. Reiger(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

 

Op de volgende bladzijden vindt U

  • de foto’s en tekeningen behorende bij deze brief, en kopieën van de twee brieven die ik namens burgemeester en wethouders van Dronten ontving 11 oktober 2005 en 22 december 2005

 

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina 18/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 19/44

 

Foto A4014 vs02 Een hoveniersbedrijf bezig met het frezen van de stobbe en de wortels van de Japanse sierkers bij de buurman in de voortuin. De hovenier kreeg het niet voor elkaar. Foto 9 februari 2018 12:43:09 uur Reiger Copyright
 


Foto A4103 vs02.2 Loonbedrijf Van Werven uit Oldebroek moet er aan te pas komen met hun stobbenfrees om de stobbe en de wortels daadwerkelijk te verwijderen. De Japanse sierkers, Prunus serrulata, stond op de hoek direct achter de trekker. Foto 28 februari 2018 14:19:48 uur Reiger Copyright

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 19/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

 v pagina 20/44

 

Sc10515 vs02.4 'Uittreksel uit de kadastrale kaart van het Kadaster'. Op nummer 16 (529) woont ondergetekende. Groen, bomen, en kroonprojecties van de bomen zijn door mij ingetekend. We zien de T-splitsing De Lange Streek met de Ridderspoorlaan. (Reiger Copyright)

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 20/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 21/44

 

Sc10515 vs03.1 'Kroonprojecties van de Platanen aan De Lange Streek', De Kruisboog 16 (529), De Kruisboog 15 (528), De Kruisboog 17 (530), Langs de Bogen 19 (534)' (Reiger Copyright)  De auteursrechten Uittreksel uit de kadastrale kaart zijn voorbehouden aan de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers

 

Sc10515 vs07.1.2 'Kroonprojecties (zwarte cirkels) en Wortelprojecties (rode cirkels) Platanen aan De Lange Streek, De Kruisboog 16 (529), De Kruisboog 15 (528), De Kruisboog 17 (530), Langs de Bogen 19 (534)' (Reiger Copyright) De auteursrechten Uittreksel uit de kadastrale kaart zijn voorbehouden aan de Dienst voor het Kadaster

Hier is de wortelprojectie nog niet verschoven ingetekend. De wortels van de platanen zullen nog verder de aanliggende percelen opgaan.
 
Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 21/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 22/44

 


Foto B0231 p20 gesn 'Bomenkap, Metasequoia’s glyptostroboides (watercipres of Chinese mammoetboom), aan De Schuttershof te Swifterbant. De gemeente Dronten kapt er vrolijk op los'. Deze bomen waren ziek? Of verkeerd ingepland? Of verkeerd geplant? Of oud? Deze omgehakte rij verspringt op het eind naar links, en loopt dan achter de woningen met de puntdaken naar De Banier. De woningen met de puntdaken liggen aan De Vendelier. Foto 25 januari 2009 15:12:29 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 22/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 23/44

 

Foto B0232 vs02.1 'Bomenkap aan De Schuttershof te Swifterbant'. "Als gemeente zijn we zuinig op het groen dat we hebben", uit de brief namens burgemeester en wethouders van Dronten van 22 december 2005. Hier stonden vijf Metasequoia’s glyptostroboides (watercipres of Chinese mammoetboom). Deze bomen waren ziek? Verkeerd ingepland(t)? Oud? Of werden ze gewoon veel te groot? Foto 25 januari 2009 15:12:58 uur Reiger CopyrightFoto B4893 vs002.1 'We zien hier op De Schutterhof vanaf Langs de Bogen. Hier stonden vijf Metasequoia’s glyptostroboides (watercipres of Chinese mammoetboom) totdat zij januari 2009 werden omgehakt. Deze bomen waren verkeerd ingepland(t)? Werden ze veel te groot? Foto 21 november 2019 16:13:01 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 23/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 24/44

 

Foto B Metasequoia’s glyptostroboides (watercipres of Chinese mammoetboom). Voetpad aan het einde van Het Vaandel naar De Banier achterlangs de woningen aan De Vendelier 56 - 64 en De Banier . Deze mensen zullen wel geklaagd hebben, in verband met de zonnepanelen die zij op hun schuine daken op het zuiden willen hebben? Foto oktober 2009.

Voor De Schuttershof zijn de Metasequoi's januari 2009 al omgelegd. Deze bewoners aan De Vendelier 56 t/m 64 zullen wel gezegd hebben: "Voor De Schuttershof om, dan bij ons achter ook! Weg ermee, al die schaduwoverlast en meer! Wij willen zonnepanelen". En daar kwam de Afdeling Groen van de gemeente Dronten alweer ijverig aan met kettingzagen, hakselaars, stobbenfrezen, etc. Of woonde hier misschien een ambtenaar van de gemeente Dronten, of een bevriende relatie van de juist politieke kleur? Dit riekt naar willekeur (van stinken). En er is nog meer! (27 oktober 2020)


Foto B4895 vs04 Voetpad aan het einde van Het Vaandel naar De Banier achterlangs de woningen aan De Vendelier. De Metasequoia’s zijn niet meer, U, gemeente Dronten, heeft ze omgelegd, of om laten leggen. Links is Het Vaandel. Het voetpad naar rechts loopt tussen De Vendelier en de Schutterhof in. Het voetpad rechts naar ons toe, loopt achterlangs de woningen aan De Schuttershof. Foto 21 november 2019 16:17:09 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 24/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 25/44

 

Foto C De grote wilg stond daar waar De Lange Streek over de Bisontocht gaat, en rechts is het voetpad tussen de twee betonnen paaltjes door, achterlangs de woningen aan De Banier, en dit komt uit op de kruidentuin. Aan de linkerkant van dit voetpad, tegen de Bisontocht, staat een rij grote populieren, zomer 2009Foto C0842 vs02 'De omgehakte wilgenboom langs De Lange Streek ter hoogte van de Bisontocht'. "Als gemeente zijn we zuinig op het groen dat we hebben" (Uw brief van 22 december 2005). Was deze wilg een 'wijker'? Links van de weg De Lange Streek zien we het grasveld met de voortgaande monocultuur platanen vóór de Gladioolstraat in Swifterbant. Foto 2 februari 2011 15:17:46 uur Reiger Copyright

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 25/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 26/44

 

Foto C0843 vs02 'De stobbe van de wilg die even later weg gefreesd zal worden'. De wilg was ziek? Of deze boom was oud? Of "behoorde deze wilg niet tot de groenstructuur binnen Swifterbant" en/of "maakte hij geen deel uit van een bestaande bomenstructuur"?  Foto 2 februari 2011 15:18:00 uur Reiger CopyrightFoto C0844 vs02 'Stobbe van Wilg, langs De Lange Streek overheen de Bisontocht'. "Behoorde deze wilg niet tot de groenstructuur binnen Swifterbant" en/of "maakte deze boom geen deel uit van de bestaande bomenstructuur"?  Ziet U, Uw brieven namens burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, aan ondergetekende Reiger Kloosterman, met datums 11 oktober 2005 en 22 december 2005. Was deze boom een wijker (n. Gerard Peters)? Of ging de duiker hier beneden eraan? Foto 2 februari 2011 15:18:11 uur Reiger Copyright


 

Foto C Stierenkop  Nog steeds zo (2019) (30 oktober 2020), wilgenboom weg en de populieren weg, nou ja, van de eerste populier staat nog een stuk stam met een stierenkop. "Als gemeente zijn we zuinig op het groen dat we hebben" (Uw brief van 22 december 2005). Dit heet kaalslag! Waren de populieren ook wijkers? Links zien we het grasveld met de voortgaande monocultuur platanen voor de Gladioolstraat in Swifterbant.

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 26/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 27/44

 

Foto D1859 vs02 'Opladen stammen van platanen aan Het Blazoen in Swifterbant door Rondhouthandel A. Talen uit Staphorst'. Foto 28 februari 2014 16:33:19 uur (262kB 800x533) Reiger CopyrightFoto D1860 vs03 'Opladen stammen van platanen aan Het Blazoen in Swifterbant door Rondhouthandel A. Talen uit Staphorst'. Foto 28 februari 2014 16:33:51 uur (121kB 640x427) Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 27/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 28/44

 

Foto D1861 vs03 'Stukken stam aan beide kanten van de weg van omgehakte bomen (platanen) aan Het Blazoen in Swifterbant'. Foto 28 februari 2014 16:34:01 uur Reiger CopyrightFoto D1862 vs02 'Opladen stammen van omgehakte platanen aan Het Blazoen in Swifterbant door bedrijf A. Talen, Groothandel in rondhout, uit Staphorst'. Foto 28 februari 2014 16:34:14 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 28/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 29/44

 

Foto D1863 vs02 'Stronken van omgehakte platanen aan Het Blazoen in Swifterbant, om en om is een plataan gekapt (omgehakt)'. Foto 28 februari 2014 16:34:44 uur Reiger Copyright

 


Foto D1864 vs03 'Stronken van omgehakte platanen aan Het Blazoen in Swifterbant, om en om is een plataan gekapt'. Foto 28 februari 2014 16:35:38 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019  v pagina 29/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 30/44

 

Foto E2066 vs02.1 'Verwijderde plataan aan de kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan te Swifterbant'. De Lange Streek is de weg voor ons en buigt ter hoogte van de eerste lantaarnpaal naar links af en is een doorgaande weg, de Kamperfoelielaan is de straat met alle lantaarnpalen. Ineens is deze plataan omgelegd. Deze plataan, de stobbe is er nog, maakt deel uit van een "bestaande bomenstructuur" in nota bene nog wel een "Hoofdgroenstructuur".  Foto 21 augustus 2014 09:18:17 uur Reiger Copyright
 


Foto E2067 vs02.2 'Stronk van verwijderde plataan aan de kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan te Swifterbant'. Dit was gewoon een gezonde boom, beslist niet ziek, deel uit makende van een "bestaande bomenstructuur" in nota bene nog wel een "Hoofdgroenstructuur". Gemeentelijke Drontense willekeur? Bewoners hadden geklaagd? We gaan erachter komen! Foto 21 augustus 2014 09:18:27 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 30/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 31/44

 

Foto F2068 vs03.2 'Stronk van verwijderde plataan aan de kruising De Lange Streek met Het Vaandel te Swifterbant. Bedrijf Donker Groen is hier bezig met de platanen'. Foto 21 augustus 2014 09:19:55 uur Reiger CopyrightFoto F2069 vs02.1 'De vier platanen langs De Lange Streek van de kruising met de Kamperfoelielaan tot en met de Margrietenlaan krijgen een rigoureuze behandeling door bedrijf 'Donker van het Groen', één plataan is in ieder geval omgelegd door de Donkers, deze is gekapt'. "De achterste boom is reeds drastisch gesnoeid, deze is gekandelaberd", namens het college van Dronten. Foto 21 augustus 2014 09:20:47 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 31/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 32/44

 

Foto F4909 vs02 800 Gekandelaberde platanen aan De Lange Streek voor de nummers 52 t/m 62. 'Terug bij af, waterloten lijken wel sterretjes' (vuurwerk). Dit kandelaberen zal telkens weer herhaald moeten worden, omdat de boom natuurlijk gewoon doorgroeit. Ook het wortelpakket zal iedere keer weer moeten worden ingenomen, en de bestrating steeds weer eruit, en er weer in. Het is 'geld over de bomen smijten'. Foto 3 december 2019 12:23:11 uur (250kB 534x800) Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 32/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina v 33/44

 

Foto F4934 vs02 'Neem hier uw winkelwagen', getekend Albert Heijn. En dan klagen dat je je karretjes kwijt bent. De mensen betalen er toch netjes voor, met een muntje! Kop van Het Ruim 1 in Dronten. Foto 8 december 2019 12:18:52 uur Reiger Copyright


Foto F4919 vs02.3 'Streetlife boombakken op parkeerplaats Kop van Het Ruim'. Deze roestige bakken willen wij ook in Swifterbant, maar dan met geïntegreerde prullen-/afvalbak. Niet een roestvrijstalen afvalbak van Grijsen ernaast natuurlijk. Zo wil(de) Cyril Lixenberg het niet hebben! Foto 8 december 2019 12:07:28 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 33/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 34/44

 

Foto F4931 vs02 Streetlife Shrubtub gemaakt van 4 mm dik CorTen staal. 'Shrub' is Engels voor heester of  struik. Een 'tub' is een kuip, bak, of een (was-)tobbe. Gevuld met water kan je er lekker in badderen. Sommige mensen hebben gewoon een oude badkuip in de tuin staan. Foto 8 december 2019 12:13:27 uur Reiger Copyright
 


Foto F4936 vs03 'Streetlife boombakken op de parkeerplaats Kop van Het Ruim'. Deze Shrubtubs zijn beplant met 'meerstammige' berkenboompjes en stonden eerst op het Meerpaalplein. Zouden ze hier gedumpt zijn achter de Albert Heijn? Foto 8 december 2019 12:20:14 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 34/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 35/44

 

Foto G4866 vs02 'Voetpad langs de oude De Lange Streek in Swifterbant, tussen Langs de Bogen en Het Vaandel in. Hier is een eik gekapt ('omgelegd'). Een van de leden van ons team vroeg aan de kappers wat de reden was dat deze boom tegen de vlakte moest. "Deze boom was ziek". Rechts het beeld 'Out of symmetry' van de 'Drontense' kunstenaar Cyril Lixenberg. Jammer dat ook hier weer geen naamplaatje op het kunstwerk aanwezig is. Foto 15 oktober 2019 18:03:57 uur Reiger Copyright


Foto G4867 vs03 'Voetpad langs de oude De Lange Streek in Swifterbant, tussen Langs de Bogen en Het Vaandel in. Deze eik is toevallig ineens ziek geworden? Eikenprocessierupsen? Hij is tegelijkertijd met de platanen achter ons huis geplant in 1996, en nu is ie dood. Foto 15 oktober 2019 18:04:18 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 35/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 36/44

 

Foto G4868 vs03 'Voetpad langs de oude De Lange Streek in Swifterbant, tussen Langs de Bogen en Het Vaandel in. Deze eiken die geplant zijn in een kring moeten minstens 25 jaar oud zijn. Nou, van eikenprocessie-rupsen valt hij niet om hoor. Eikenspintkever dan? Foto 15 oktober 2019 18:04:50 uur Reiger Copyright
 


Foto G4870 vs03 'Voetpad langs de oude De Lange Streek in Swifterbant, tussen Langs de Bogen en Het Vaandel in. Toevallig juist deze boom aan de achterzijde van de woningen aan De Standaard. Foto 15 oktober 2019 18:06:11 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 36/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 37/44

 

Foto H4940 vs02 Wortels van de plataan aan De Lange Streek naast De Kruisboog 17 lopen reeds onder de tweede funderingsbalk van de woning door. Zij gaan niet De Lange Streek op maar gebruiken de percelen van de naastliggende eigenaren, zie ook de wortelprojecties en de verschoven wortelprojecties. Foto 8 december 2019 12:43:00 uur Reiger Copyright
 


Foto H4941 vs04 Plataan aan De Lange Streek naast De Kruisboog 17. De wethouder en zijn assistent willen hier een wortelonderzoek gaan uitvoeren en onder de woning gaan kijken om te zien, waar de wortels zich bevinden. Willen zij ook hier een gedeelte van het wortelpakket gaan uitgraven en gaan verwijderen (brief gemeente Dronten maart 2019)? De wortels heeft de boom echter nodig voor zijn verankering bij storm. Wij zijn bang, dat hier niet een "gevaarzetting wordt weggenomen" (idem volgens zelfde brief), maar juist een gevaarzetting gecreëerd gaat worden. Ondergetekende heeft reeds menig grote boom geveld zien worden door storm, omdat de wortels niet in staat waren de bomen overeind te houden. Foto 8 december 2019 12:45:35 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 37/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 38/44

 

Foto J4897 vs02 Plataan aan de kruising De Lange Streek met de Ridderspoorlaan, links ligt De Kruisboog. Wat opvalt is dat de gemeente Dronten de platanen hoog 'opscheert'. Dit noemt de gemeente 'opkronen'. Bosexploitatiebedrijf A. Talen, Groothandel in rondhout ('Rondhouthandel') uit Staphorst, ziet verlangend uit naar deze ronde 'stelen'. Foto 3 december 2019   11:58:50 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 38/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 39/44

 

Foto J4910 vs02.1 Door de gemeente Dronten hoogopgeschoren plataan bij de kruising De Lange Streek met Langs de Bogen. Naast perceel Langs de Bogen 19.We zien al de takken die er de volgende 'snoei' of 'opkroning' afgaan. En we zien de ondergrondse container achter de woning De Standaard 14. Foto 4 december 2019 12:41:03 uur Reiger Copyright
 
Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 39/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 40/44

 


Foto J4901 vs02 Plataan aan De Lange Streek naast woning De Kruisboog 17. Hoogopgeschoren plataan door de gemeente Dronten. Vreemde 'snoei', vreemde 'opkroning'. In de boom hebben eksters (kraaiachtigen) een nest gebouwd. Foto 3 december 2019 12:00:59 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 40/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 41/44

 


Foto J4904 vs02 Zelfde plataan aan De Lange Streek naast De Kruisboog 17, ander aanzicht. Vreemde 'snoei', vreemde 'opkroning'. Uit de serie 'De lange stelen kweek'. In de boom hebben eksters een nest gebouwd. Zullen de twee zware takken afscheuren als ze te zwaar gaan worden? Of ze gaan er gewoon af. Of ze worden gekandelaberd, maar dan zitten ze onder de kroon. Foto 3 december 2019 12:02:23 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 41/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 42/44

 

Foto J4939 vs03 Platanen aan De Lange Streek, links liggen de woningen aan De Kruisboog. Wat opvalt is, dat de gemeente Dronten de platanen hoog 'opscheert'. Dit noemt de gemeente 'opkronen'. Tot nu toe zijn bij elke 'snoeibeurt' steeds de onderste takken verwijderd geworden. De bomen zijn links meer gesnoeid dan rechts, dit heet 'evenwichtssnoei', bij de gemeente Dronten dan, afdeling 'Groen'. De takken neigen naar het zonlicht. De kronen gaan overheen de aanliggende percelen, en de wortels gaan de aanliggende percelen ver op. De bewoners zitten in de schaduw van deze bomen. Dit heet schaduwoverlast, en zij hebben overlast van de wortels, o.a. riolering.  Foto 8 december 2019 12:38:45 uur (300kB 800x533) Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 42/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 43/44

 

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 43/44

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 44/44

 

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 44/44

 

______________________________________________
 

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

 

 

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

pagina ../..

 
.
Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 pagina ../..

______________________________________________