Brief van de Gemeentesecretaris van Dronten

Brief die wij ontvingen van de Gemeentesecretaris en Algemeen directeur van de Gemeente Dronten, mevrouw drs. T. van Lenthe, aan Reiger(hsch) Kloosterman van - www.deregentegenhouden.nl - , vrijdag 9 april 2021

 

________________________________________________________


 

 

De heer ing. C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  SWIFTERBANT

 

De zwarte tekst in dit stuk is van mevrouw drs. T. van Lenthe, Gemeentesecretaris van Dronten, de inspringende rode tekst is direct onze, Reiger(hsch) Kloosterman, reactie op haar schrijven.

 

Onderwerp:  www.deregentegenhouden.nlWij beginnen een brief altijd met "Geachte heer of mevrouw ............". Zo niet mevrouw de Gemeentesecretaris, drs. Tineke van Lenthe, van Dronten. Wij vinden dit een beetje respectloos. Is het de stagiair die deze brief geschreven heeft misschien? Of heeft mijnheer Nico Keuper, de klachtencoördinator van de Gemeente Dronten, de brief geschreven, en is deze dan door mevrouw Van Lenthe 'afgestempeld', met een stempel van haar handtekening?Wij hebben signalen ontvangen dat u medewerkers van de gemeente Dronten met naam noemt op uw website www.deregentegenhouden.nl

Deze brief bereikte ons op papier dus hebben wij hier ook geen hyperlink. Mevrouw Van Lenthe, wilt u, dat wij uw medewerkers schuilnamen gaan geven in ons verhaal? Of nummers, zoals in een duister verleden? U bent een openbare dienst, in de krant en op het internet vertellen u en/of uw medewerkers graag over zichzelf, etaleren u en/of uw medewerkers zich graag, en profileren u en/of uw medewerkers zich graag. Enige mediageilheid mag u, ik bedoel natuurlijk de Gemeente Dronten, niet ontzegd worden. Een van uw medewerkers vertoeft graag bij de Norbertijnen van de Abdij van Berne in Heesweek-Dinther, gemeente Bernheze, de monniken van het Berne Abdijbier, een geestverruimend vocht, een "geestrijk vocht", en is daar opgeklommen tot gastheer, en verhaalt op de site van de Abdij van Berne over zijn Geloof, over Corona, over de Koninklijke Familie, speciaal de oude Koningin Beatrix waar hij gek mee is, over zijn verblijf bij de monniken, over de terugkeer naar zijn "normale leven" en zijn gezin, en zijn werk als wethouder, want dat wordt allemaal fijntjes vermeld onder zijn schrijven, door hemzelf of de monniken natuurlijk, het heeft iets van "inclusiviteit", een duur woord dat u ook vast wel gaat gebruiken, of misschien al gebruikt, als Gemeente Dronten, het kan echt overal voor gebruikt worden, niet alleen voor mensen hoor, maar bijvoorbeeld ook zo een mooi woord als: "Natuurinclusief". U verhaalt graag over alle 'fantastische' dingen die u voor 'ons' doet, zoals bijvoorbeeld Dixi's in de openbare ruimte, waar u grote spandoeken omheen plaatst met "Gemeente Dronten Openbaar Toilet". Het spandoek is zo groot, daar ga je echt niet in, dan ga je toch proberen de plas op te houden en vlucht je naar je huis, en laat je Dronten links liggen. Of bent u al wel geweest? En nu zouden wij, burgers en inwoners en stemgerechtigden, van uw Gemeente Dronten, hier niet op mogen reageren op ons eigen platform? Zie ook de laatste alinea van deze, uw brief.
 


Uw medewerker, Wethouder Roelof Siepel van Dronten, voor zijn PowerParking Proclamatie "bouwbord". Foto ons allen aangereikt door de Provincie Flevoland

https://www.flevoland.nl/actueel/powerparking-dronten-van-start

De pagina waar deze link naar verwijst, is door de Provincie Flevoland reeds buiten werking gesteld, hoewel wij niet het idee hebben, dat de PowerParking al af is, en officieel is geopend door mijnheer Siepel vrijdag 9 april 2021

 

U doet op deze website (voor zo ver hier van belang) verhaal van uw ervaringen met de gemeente inzake de platanen naast uw woning.

U heeft in ieder geval vanaf 2019 hierover contact met de gemeente. Er zijn brieven en emailberichten heen en weer gegaan tussen u en de gemeente én er heeft een gesprek met u en een aantal buurtgenoten plaats gevonden.

29 Juli 2005 schrijf ik u mijn eerste brief, nadat in het voorjaar van 2004 mijn vrouw al aan uw 'bomensnoeiers' gevraagd had om de overhangende takken van uw plataan boven onze tuin te verwijderen. Zij kreeg als antwoord dat dit niet mogelijk was, omdat dan de vorm van de boom aangetast zou worden.

 

Uiteindelijk is u per brief van 7 oktober 2020 (verzonden 12 oktober 2020) gemotiveerd meegedeeld dat de platanen gehandhaafd blijven.

7 Oktober 2020
schrijft u inderdaad een brief, maar niet aan mij, maar aan een ander in reactie op een brief die die ander gestuurd heeft 21 november 2019 aan u, Gemeente Dronten, en verwijzende naar eerdere correspondentie van u met die ander met datum 5 maart 2019. Het betreft platanen naast een woning. Bij ons betreft het een plataan die achter de woning staat. In het kader Wet openbaarheid van bestuur heb ik u gevraagd de brief van 7 oktober 2020 aan die ander mij te doen toekomen. Deze brief van 7 oktober 2020 aan die ander kunt u ook vinden op deze, onze "eigen internetsite", ziet u onze subpagina - www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm - onder de kop 'Het Gesprek' dan komt u er vanzelf, of u zoekt op deze pagina met uw zoekfunctie even op 'Brief 7 oktober 2020'.

Mevrouw Van Lenthe, kan het zijn dat u uw correspondentie niet helemaal op orde heeft? U bent toch het hoofd van het Gemeentesecretariaat?


11 Oktober 2005 ***
krijg ik bericht van uw heer ing. E. Smit op mijn brief van 29 juli 2005. 14 Oktober 2005
schrijf ik u opnieuw. Uw uitvoerder Tonny Kijk in de Vegte was even te voren, naar aanleiding van uw brief van 11 oktober 2005, bij mij langs geweest. Uw heer T. Kijk in de Vegte gaf aan dat hij, indien hij in mijn schoenen stond, een dergelijke situatie ook niet zou willen. Hij was daar heel duidelijk in, hij zou een dergelijke boom ook niet zo achter zijn huis willen hebben. Hij wees daarbij ook de plataan naast het perceel van de buren, De Kruisboog 17, aan, en vertelde dat het beeld niet aangetast zou worden, indien beide bomen verwijderd zouden worden. Hij gaf daarbij duidelijk aan dat hij niet degene was die in deze een besluit nam. Mijnheer T. Kijk in de Vegte was echter wel de 'bomenman' van uw Gemeente Dronten. 11 Oktober 2005 schreef u, Gemeente Dronten, mij: "Belt u gerust met onze uitvoerder bomen, de heer T. Kijk in de Vegte. Namens burgemeester en wethouders van Dronten". Nadien heb ik uw heer Tonny Kijk in de Vegte (overleden 29 april 2015 op 60-jarige leeftijd) ook gelauwerd op mijn site. Daar hoor ik u nu niet over!?

Wat wel opviel was dat in het antwoord dat ik 22 december 2005 van u, Gemeente Dronten, kreeg, over de heer Tonny Kijk in de Vegte niet meer werd gerept. U had hem, althans voor ons, van de aardbodem laten verdwijnen, totdat wij uw advertentie van zijn overlijden 29 april 2015 in de FlevoPost en de Stentor lezen. 22 December 2005 stond er in uw brief: "Belt u gerust met de heer J. de Jong" !, wiens functie of expertise overigens niet werd aangegeven in de brief. Een nieuwe pion was door u, Gemeente Dronten, naar voren geschoven. "Gerust" en "bellen" hebben wij toen maar niet meer gedaan.

Uw heer ing. J. (Jouke) de Jong is tegenwoordig Teammanager GroenTechnisch Beheer (GTB), maar dat weet u natuurlijk wel, hij is immers uw medewerker. De heer De Jong was aanwezig bij 'Het Gesprek', dat uiteindelijk geleid heeft tot deze, onze "eigen internetsite".

"Wie met mensen omgaat als met pionnen, ziet spoedig dat zijn schaakbord leeg is" Confucius (551-497 voor Christus)

 

Wij zien dat er in de brieven en e-mails die in deze kwestie met u zijn gewisseld slordigheden voorkomen; onder andere bij het gebruik van namen en titels van medewerkers als ook in de benaming van het Boombeheerplan. Tevens is de toon wellicht naar uw oordeel niet altijd de juiste. Daarvoor bieden wij u onze excuses aan. Wij proberen uiteraard zorgvuldig te zijn in onze correspondentie, maar het is en blijft mensenwerk.

Titels en functie vallen ineens letterlijk uit de Hemel
Mevrouw Van Lenthe, uw heer G.J.N. (Nico) Keuper strooit op een gegeven moment met titels en functie (namen), wij hebben dit uitvoerig beschreven op deze, onze "eigen internetsite". Als uw heer Keuper aan het schrijven is, vallen titels en functie ineens letterlijk uit de Hemel zo op het papier voor hem? Hoe is het mógelijk?!
 

Intimidatie
Wij denken, mevrouw Van Lenthe, dat de bedoeling van deze wonderbaarlijke (ver-)strooierij met titels en functie was om ons, leden van 'de delegatie', de afvaardiging van een groep van 28 burgers van de Gemeente Dronten, te intimideren (te ontmoedigen, bang te maken, vrees en/of schrik aan te jagen, bevreesd te maken, af te schrikken, te weerhouden, te overdonderen, te bedreigen, te verlammen, en angst in te boezemen).
 

Diplomafraude
Ondergetekende heeft zich in het onderwijs bezig gehouden met speciaal kwalificering en diplomering. Uw handelen, van de Gemeente Dronten, in dit geval de 'Strooierij met titels' is veel ernstiger dan u probeert te doen voorkomen. U biedt een slap excuus aan en schrijft mij "het is en blijft mensenwerk". Hier hebt u, Gemeente Dronten, ons inziens moedwillig geknoeid met titels. Titels komen niet uit de lucht vallen, maar zijn hier ontsproten aan het brein van uw juridisch medewerker de heer G.J.N. (Nico) Keuper! Uw medewerker verzon ze gewoon te plekke.
 

Geluidsbestand en verslag
Woensdag 9 september 2020 komen wij met een afvaardiging van vijf mensen van onze groep van 28 bij u op bezoek voor een gesprek. U neemt dit gesprek op, onder onze voorwaarde, dat wij een kopie van het Geluidsbestand krijgen. Ik hoef mij nu niet te richten op het maken van aantekeningen, want dit kan ik nu later doen. Ik kan mij volledig richten op het gesprek. Ook zou uw heer Keuper een verslag maken van het gesprek voor ons. Na zes weken bellen we maar eens en krijgen te horen: "De kwaliteit van het geluidsbestand is te matig van kwaliteit om te verspreiden. Bovendien brengt het vertrouwelijke karakter van het gesprek in een mediation-setting mee dat wat daarin is besproken niet naar buiten wordt gebracht". De wonderbaarlijke spelregelvermenigvuldiging van uw klachtencoördinator de heer G.J.N. (Nico) Keuper! 20 November 2020 krijg ik eerst het Gespreksverslag van uw heer Keuper, 10 weken later. Twee van ons moeten een half jaar later nog het gespreksverslag van u krijgen. Deze hele brief van u, mevrouw Van Lenthe is een 'Schone schijnvertoning'. Of u hangt de "Schone Schijn" uit.
 

U heeft er "schijt" aan
Op het grootste gedeelte van mijn en onze klachten gaat u, Gemeente Dronten, mevrouw Van Lenthe, gewoon niet in. Kort gezegd, u heeft er "schijt" aan. Als ik u
10 december 2019 vraag  naar het plan van aanplant 1996-1999 krijg ik van u 16 januari 2020 een "Vod" van een tekening opgestuurd met de mededeling erbij, dat ze dat aan het einde van de vorige eeuw, bij u in de Gemeente Dronten zo deden, van uw heer Jouke de Jong, Teammanager GroenTechnisch Beheer. U was toen al Gemeentesecretaris toch, toen ik het "Vod" toegestuurd kreeg, 16 januari 2020?

En mevrouw Van Lenthe onze "eigen internetsite" - www.deregentegenhouden.nl "is en blijft ook maar mensenwerk", maar wij denken dat wij zorgvuldiger zijn in onze "correspondentie" dan u, of uw Gemeente Dronten.

 

We begrijpen dat er bij u wellicht enige frustratie kan zijn ontstaan omdat naar uw idee onvoldoende belang is gehecht aan de overlast die u ondervindt van de platanen.

Hóe, kómt u erbij?!

 

Dit rechtvaardigt ons inziens echter op geen enkele wijze het bij naam noemen van medewerkers van de gemeente Dronten en de manier waarop u over (de rol en functie van) werknemers schrijft.

Ik heb aan de rol en de functies van uw medewerkers zelfs een heel cabaret gewijd en geschreven, mevrouw Van Lenthe. Ons verhaal, onze brieven, onze klachten, zijn uiterst zorgvuldig gewogen en opgesteld. Van uw "spuien" in de op een na laatste alinea van deze, uw brief, is geen enkele sprake. Ons verhaal is verduidelijkt met heel veel fotomateriaal, waaraan ook heel veel tijd en werk besteed is.

Het woord "spuien", dat u gebruikt is totaal ongepast voor een mevrouw met uw statuur! Echter het geeft weer de wijze waarop u over ons, burgers, denkt.

U mag wél in krant en op het internet uzelf profileren. Ik heb geschreven over de enorme  persoonsverheerlijking in krant en op het internet van U en de Uwen, van Burgemeester Jean Paul Gebben tot mijnheer Freek. En u mag uw 'mooie' verhalen over ons uitstrooien en bij ons door de brievengleuf schuiven. En als wij uiteindelijk, ná járen, bij u alleen maar nul op ons  request gekregen te hebben, ons verhaal maar op onze "eigen internetsite" plaatsen, dan wilt u ineens weer als grijze muizen gaan leven?

 

Als u het niet eens bent met de wijze waarop u bejegend wordt en/of beslissingen die genomen worden kunt u daarover altijd met ons in gesprek.

Nadat mijn vrouw in 2004 u, Gemeente Dronten, haar eerste vraag aan u stelde, en ik u schreef in 2005 en vervolgens in 2019 deze correspondentie weer oppakte en uiteindelijk er een gesprek plaatsvond, 9 september 2020, tussen u en een afvaardiging van ons, een groep van 28, en wij hierna inzagen dat een gesprek met u eigenlijk totaal zinloos was, hebben wij besloten dit verhaal op onze "eigen internetsite" te plaatsen.

 

Ook staan andere wegen voor u open. Zoals in de brief van 7 oktober 2020 aangegeven staat het u (daarnaast) uiteraard vrij een civielrechtelijke procedure op te starten als u van mening bent dat onze boomzorg jegens u een onrechtmatig karakter heeft. Mocht u het gevoel hebben onjuist bejegend te zijn, kunt u een klacht indienen.

In het allereerste gesprek dat ik met uw klachtencoördinator de heer G.J.N. (Nico) Keuper had, opperde deze man al mijn klacht voor te leggen aan de Nationale Ombudsman en/of de Bestuursrechter of Civiele rechter. U begrijpt, dat dit mij ten zeerste bevreemdde. Echter liet ik het mijzelf toch niet toe, om niet het gesprek met u aan te gaan. Wij begrijpen dat u graag vertoeft bij meneer of mevrouw de rechter? Nadat wij geconstateerd hebben, dat een klacht  indienen bij u volstrekt zinloos is, hebben wij besloten ons niet meer tot u te wenden, en slechts onze bevindingen op het internet te plaatsen, zeg maar: "In het algemeen belang". "Het Algemeen Belang" waar u zo graag mee dweept. Ook deze reactie op uw brief zenden wij u niet meer toe, maar plaatsen wij maar direct op het internet, vanwege "Het Algemeen Belang", zullen we maar zeggen. Er zijn beslist anderen die ook wel willen weten hoe u met ons, burgers en inwoners en stemgerechtigden, omgaat.

 

Op informatie/klachten die gespuid worden op een eigen internetsite zullen wij niet inhoudelijk reageren. U komt daarmee dus ook niet dichter bij een mogelijke oplossing voor uw probleem met de platanen, noch met betrekking tot uw ongenoegen over de handelwijze van medewerkers van de gemeente.

"Spuien" is lozen van overtollig water, een waterbouwkundige term, aflaten, afvoeren, geforceerd verkopen van aandelen of goederen, kwijtraken, uitspuwen, laten wegvloeien. "Gespuid op een eigen internetsite" klinkt ons niet in de oren, als dat mevrouw Van Lenthe dat hier positief bedoelt.

U zegt niet inhoudelijk te reageren op informatie op een "eigen internetsite", maar u kunt toch niet ontkennen, dat deze, uw brief, wel degelijk een reactie is op de inhoud van onze "eigen internetsite". Ik geef u, maar ook eenieder die geïnteresseerd is, onder andere uitvoerige informatie over de rol en het functioneren van uw medewerkers en/of werknemers. Een onschatbare bron van informatie, anders zou u het misschien nooit te weten komen, hoe uw personeel met ons burgers, inwoners, en stemgerechtigden omgaat.

Op onze klachten gaat u niet in, anders dan dat u mijn klacht over de plataan achter ons perceel wel even "classificeert als aanvaardbaar", met een heel verhaal erbij natuurlijk over klimaat, milieu, biodiversiteit, esthetische waarde, beeldbepalend, groene omgeving, de economische waarde van bomen, de waarde van onze woningen die zou stijgen door uw boom achter ons perceel, en uw groenbeleidsplan. Mevrouw u bent een boom aan het telen deels op ons perceel, wij hebben schaduwoverlast en alle andere overlast van uw plataan.

Rest ons onze klachten, en bevindingen met u, aan het internet toe te vertrouwen, zodat een ieder kan zien, hoe u, het Bestuur van de Gemeente Dronten, met haar burgers om gaat. Wij handelen hiermee "In het Algemeen Belang" om uw eigen woorden maar even aan te halen.

En nu zou alleen u uw kant van het verhaal mogen uitdragen, met al uw mensen erbij met tekst, op foto, op het het internet, en video?
 

Wij verzoeken u van boven genoemde mogelijkheden gebruik te maken, in plaats van de namen van onze medewerkers te noemen en hun rol/functie te beschrijven als op uw website gedaan. Tevens vragen wij u de namen van onze medewerkers van uw website te verwijderen.

Wij, Reigerhsch, denken dat onze bovenstaande reacties voldoende duidelijk zijn.
 


Hoogachtend,

namens het college van Dronten,


Getekend T. van Lenthe met blauwe stift?

 

drs. T. van Lenthe
Gemeentesecretaris

 

Voetregel logo met huisjes, De Meerpaal, kerktoren van Swifterbant, en niet te vergeten de windmolentjes, is al zo zeer vervaagd, dat onze scanner het niet meer pakt. De Gemeente Dronten wil duidelijk van deze desinformatie af, "It's fading away". De huidige windmolens komen nu al ruim boven de Swifterbantse kerktoren uit. De nieuwe reusachtige windmolens gaan een probleem opleveren voor dit voetregel logo. Dan maar het skelet van een Swifterbant mens, die liggen altijd horizontaal.

 

___________________________________________Einde brief
 

 


Mevrouw drs. Tineke van Lenthe zoals zij 6 maart 2018 in de FlevoPost ons gepresenteerd werd,
 en bij ons door de brievengleuf werd geschoven, als de nieuwe Algemeen
 directeur en Gemeentesecretaris van Dronten

 

 

Mevrouw Van Lenthe, u wilt mijn en ons verhaal op onze "eigen internetsite" graag 'ontkrachten' of 'verkrachten'. Uw brief riekt naar censuur. Stelt u zich voor een internet, of FlevoPost, of een De Drontenaar, of de Stentor, of televisie-uitzendingen, zonder namen, maar .................. (puntjes) of 893ZG4A63QW (nummer Burgemeester Jean Paul Gebben).

Wij weten niet van welke partij u bent, maar democratische waarden lijken u vreemd. Zeker als u aan het hoofd van een Gemeente staat, lijkt ons dit zéér ernstig. In een Democratie heeft een ieder het recht zijn mond open te doen, zich te uiten, en het recht op zijn of haar 'zienswijze'.

Hoe ziet u zich dit voor u in een stemhokje, een lijst met alleen maar nummers?

U ziet wij denken met u mee, wij dragen véle oplossingen aan, en wij ontwerpen ook nog voor uw briefpapier een nieuw voetregel logo.


Hoogachtend,

 
Ing. Reiger
(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

 


Mijn naam is Reiger

 

Openbaar Toilet Gemeente Dronten naast de bibliotheek in Swifterbant. Ook hier weer geen wethouder of iets die het lint doorknipt en de locatie in gebruik neemt, het even voor doet, of het goede voorbeeld geeft, zeg maar. Rechts zien we het SS-teken dat in de nacht van 29 op 30 maart, in de Stille Week, of de week van Rutte, door 'ontstemden' op het raam van de bibliotheek in Swifterbant is gespoten. Foto 5481 knvs02 dinsdag 30 maart 2021 10:57:32 uur (103kB 796x529) Reiger Copyright

Uit:  www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Fazantendreef Platanen Overlast.htm

 

 

PowerParking vergeten te openen

Woensdag 7 april 2021 schrijft mevrouw T. van Lenthe mij bovenstaande brief. Ik zet direct haar brief mét onze reactie op deze, onze "eigen internetsite" - www.deregentegenhouden.nl -. Ik leg haar uit, dat de PowerParking achter het 'Huis van de Gemeente Dronten' volgens ons nog niet af is, en niet officieel is geopend.

Hoewel mevrouw drs. T. van Lenthe, Secretaris van de Gemeente Dronten, in haar bovenstaande brief mij schrijft niet te zullen reageren op "gespui" op een "eigen internetsite" is het opmerkelijk, dat zij mij überhaupt al geschreven had, en vervolgens des te opmerkelijker dat de PowerParking woensdag 14 april 2021 ijlings en officieel alsnog geopend wordt, zie het volgende stuk in de
FlevoPost.

Maandag 8 maart 2021 werd het vernieuwde 'Huis van de Gemeente Dronten' "onder grote publieke belangstelling" geopend, er waren slechts een kleine 250 virtuele bezoekers lezen we, en de FlevoPost laat een vrijwel leeg 'Stadshuis' zien, een enkele ambtenaar uitgezonderd. Is men toen vergeten de PowerParking ook te openen? Medewerker Roelof Siepel was toen "in huis"! De PowerParking is toch integraal onderdeel van en onlosmakelijke verbonden met het vernieuwde 'Huis van de Gemeente Dronten', én met Wethouder Roelof Siepel van de ChristenUnie? Zonder PowerParking immers géén energieneutraal 'Stadshuis', gaat de Elektrische Vloot van de Gemeente Dronten niet uit rijden, wordt het vuilnis niet opgehaald, en is er ook geen 'Handhaving' dus.

 

 

PowerParking Opening 14 april 2021

 

FlevoPost

 

Woensdag 14 april 2021 14:03 uur wordt bij ons de klep voor de brievengleuf opgetild en naar binnen schuift de FlevoPost.

Dronten haalt energie uit parkeren met nieuwe PowerParking

Er wordt geen verslaggever genoemd boven dit artikel, enkel bij de foto's vinden we ©Fotostudio Wierd (foto witte auto aan de 'laadslang' onder de carport, en de foto vanuit de lucht). Dus wie doet hier verslag in de FlevoPost, de
Gemeente

Dronten - Wethouder Ton van Amerongen, gedeputeerde De Reus en Erwin van Gemert van Eneco openden vandaag (14 april 2021) de PowerParking in Dronten. Parkeren onder de 1100 zonnepanelen op het parkeerterrein achter het gemeentehuis zorgt voor slimme integratie van hernieuwbare energieopwekking, elektrisch laden en energieopslag.

Verder lezen we woorden als: "duurzaamheid", "speerpunt", "innovatief", "energieneutraal", "integratie", "mobilteit", "pilot", "slim", "batterij", en "vier vliegen in één klap", en nog veel meer. Wie zou dit nou toch  geschreven hebben?


Hé, wij tellen toch maar drie vliegen! Wij zien drie "carports", drie stroken carports, in plaats van vier stroken.


Wij tellen toch echt drie 'gevleugelde' carports. Rechts zien we het voor ongeveer € 25.000.000,- verbouwde 'Huis van de Gemeente Dronten' van Burgemeester Jean Paul Gebben. We zien de Deen, de Jumbo en de Aldi, de zendmast, de makelaar, en linksachter de Katholieke St. Ludgerus Kerk. De PowerParking van Wethouder Roelof Siepel is vandaag 14 april 2021 geopend door Wethouder Ton van Amerongen! Roelof Siepel is op retraite in de Abdij van Berne, hij loopt stage in de bierbrouwerij. Luchtfoto met dank aan ©Fotostudio Wierd (in de FlevoPost)

 


Officiële opening 14 april 2021 van de PowerParking achter het 'Huis van de Gemeente Dronten'. Wethouder Ton van Amerongen (op links) van de Gemeente Dronten, op rechts Gedeputeerde Jan de Reus van de Provincie Flevoland, en middenachter Erwin van Gemert van Eneco tapten vandaag als eersten groene stroom uit dit EFRO-project PowerParking Europees Fonds Regionale Ontwikkeling. Het is een wat schamele vertoning, de terrassen zijn natuurlijk dicht vanwege de Corona, en het is niet de bedoeling dat hier een mensenmassa zich verzameld, juichend, feestend, en hossend. Het is dus een snelle actie, de heren steken de slang even in hun 'tank', de foto wordt genomen, en even later gaat ieder weer zijns weegs. Deze foto stond overigens niet in de plaatselijke nieuwskrantjes, het is natuurlijk ook een wat sullig gebeuren, alsof de heren elektrisch gaan stofzuigen. Met zo een snoer is het toch wel een beetje ouderwets en primitief allemaal, hoor. De snoeren liggen gewoon op de grond in slijk en straatvuil. Het lijkt wel "pionieren". De heren noemen dit modern. Bij een Shell tankstation komt de slang echt niet op de grond. En het 'ding', de PowerParking, is toch ook nog niet eens af? Foto ons allen aangeleverd door de Provincie Flevoland.

 

 

Maar wat werd ons eerder gepresenteerd in 'De Drontenaar':

Achter het gemeentehuis komen 3.000 zonnepanelen

Donderdag 9 januari 2020
(Gemeente Dronten doet het verslag) "Achter het gemeentehuis komen 3.000 zonnepanelen op een hoogte van 4,5 meter".

14 April 2021 staat in de FlevoPost 1.100 panelen? Zijn het nu, 14 april 2021, misschien ineens 'super'-panelen geworden, met een gigantische opbrengst? Of goochelen Burgemeester en Wethouders van Dronten maar een beetje met getallen, en willen zij ons van alles op de mouw spelden?
 


'De Drontenaar' 9 Januari 2020. Hier tellen we toch echt vier rijen carports. Foto
Gemeente

https://www.dedrontenaar.nl/nieuws/gemeente/131668/achter-het-gemeentehuis-komen-3-000-zonnepanelen-op-een-hoogte-van-4-5-meter 


14 April 2021
Zijn er fouten gemaakt in de berekening, is er iets misgegaan bij de planning, zijn er fouten gemaakt bij de bestelling, dit keer niet te veel (zoals bij de ondergrondse afvalcontainers), maar te weinig, of waren de zonnepanelen op, weigerden de Chinezen nog maar één paneel te leveren, wordt het kou leiden voor al die gemeenteambtenaren van de winter in het nieuwe 'Huis van de Gemeente Dronten', en zitten ze daar allemaal met dekentjes tijdens hun werk en de vele vergaderingen bij kaarslicht, is er geen "Power" voor de elektrische vloot van de Gemeente, rijden de vrachtwagens die de afvalcontainers ledigen niet meer, kunnen bomen niet meer elektrisch worden omgezaagd, werken de gemeentelijk grasmaaiers niet meer, worden de straten niet meer geveegd, en kunnen de ambtenaren en de handhavers niet meer op pad?

 


Dit was het plan. Rechtsachter zien we nog net de kerktoren van de voormalige Hervormde Kerk, tegenwoordig Protestantse Gemeente. Achter de PowerParking ligt het 'Huis van de Gemeente Dronten', of andersom deze PowerParking ligt achter het 'Stadse Huis'. We zien hier toch echt vier rijen carports. De voorste rij op deze tekening, aan het groen, ontbreekt nu in het echt. Waar is deze vierde rij gebleven? Is de vierde rij nu een zak geld in de kluis van het 'Huis van de Gemeente Dronten', of op de kamer van Wethouder Ton van Amerongen? Is dit het verdwenen half miljoen, het half miljoen dat de renovatie van het 'Stadsehuis' nu goedkoper uitvalt (FlevoPost 15 april 2021). Nu houden we ineens weer een half miljoen over?! Tekening ons allen verstrekt door de
Gemeente Dronten

 


Achter de PowerParking het voor € 25.000.000,- gerenoveerde 'Huis van de Gemeente Dronten'. Rechts achter de toren met luidklok van de voormalig Hervormde Kerk aan De Zuid 2 tegenwoordig de Protestantse Gemeente en 'Open Hof'. We zien op deze tekening duidelijk vier rijen met carports. De voorste rij aan het groen ontbreekt nu in het echt. Met drie rijtjes zonnepanelen gaan we het 'Stadsehuis' niet warm krijgen in de winter, vaart de elektrische vloot van de Gemeente niet uit, wordt het huisvuil niet opgehaald, en vind er geen 'Handhaving' meer plaats in de Gemeente Dronten, en burgers gaan massaal "Landjepik" doen. Tekening aan ons allen verstrekt door de
Gemeente Dronten op het wereldwijde web of internet, en/of in de krant.
 

Zingt den Heere een nieuw lied
De toren van het 'Huis van de Gemeente Dronten' heeft een carillon, en de kerktoren van de voormalige Hervormde Kerk aan De Zuid 2 ('Open Hof') tegenover het 'Stadsehuis' heeft een uurwerk met wijzerplaten en een luidklok waarop meegegoten de letters: "Hallelujah! Zingt den Heere een nieuw lied". Aan De Helling aan de andere kant van het winkelcentrum staat de Katholieke St. Ludgerustoren recht tegenover de nieuwe appartementsgebouwen van 'Het Heuvelpark', eveneens met uurwerk, wijzerplaten, en een luidklok om het volk naar de kerk te roepen, of in geval van hoogwater of overstroming te waarschuwen. Te hopen is dat in Dronten iemand nog weet hoe 'de klok te luiden'. Wil de echte klokkenluider opstaan? Alle kerktorens in de Gemeente Dronten zijn feitelijk 'meerpalen', 'ankerplaatsen', aanlegplaatsen voor mensen, evenals de toneeltoren van 'De Meerpaal' en de toren met carillon van het voor € 25.000.000,-  gerenoveerde 'Huis van de Gemeente Dronten'.
 

Luidklok Hervormde Kerk Open Hof Dronten

"Hallelujah! Zingt den Heere een nieuw lied". Luidklok Hervormde Kerk Open Hof Dronten. Video by Niels van der Giessen: https://www.youtube.com/watch?v=zanavuR7AQM
(Klik hier)

Wij, Reiger, feliciteren de Protestantse Gemeente Dronten met de nieuwe schitterende ronde wijzerplaten en de nieuwe wijzers op de vier zijden van de kerktoren (voorjaar 2020).

 

Het Meter Bord bij de PowerParking
We missen het standbeeld van Wethouder Roelof Siepel bij deze PowerParking. Of anders toch op zijn minst het naambord 'Wethouder Roelof Siepel PowerParking', of een soort van Proclamatie Bouwbord, maar dan met een grote foto van hem erop. Als je toch zo een PowerParking hebt weten te realiseren als Wethouder Energie, mogen de mensen toch wel weten wie je bent. Ook missen we bij de PowerParking aan de straat een groot bord met meters waarop te zien is hoeveel zon is omgezet en het Gemeentehuis ieder moment ingaat, en als er geen zon is hoeveel er uit het net gezogen wordt, hoeveel voertuigen er ieder moment geladen worden, hoe het met stand van de accu is van vol tot leeg of andersom, dat een ieder een besef krijgt hoe de zonnepanelen op deze PowerParking het 'Stadsehuis' en het voertuigenpark voeden, en dat energieneutraal ook inderdaad betekent dat de knop met het landelijke elektriciteitsnet om is, of te wel op uit staat. Zeg maar dat de accu of de "Batterij" de Gemeente Dronten de winter doorsleept. Laat de burgers van Dronten zien welk een geweldige prestatie hier is neergezet. En ook dat we thuis digitaal mee kunnen kijken of met de speciale app op onze Smartphone, met de prestaties van deze PowerParking.
 Deze afbeelding is nu geplakt ('plakschrift') op de "Batterij" die midden in de PowerParking staat. Dit moet natuurlijk aan de buitenkant van de PowerParking komen, daar waar veel mensen langs komen, net als de "randvoorwaarde" die reeds in 1977 bij 'De Polderpioniers' gesteld werd, dat er veel publiek langs moet komen, het moet duidelijk in het zicht komen, op een zichtlocatie. In de 'Parking' staan er allemaal auto's voor deze afbeelding geparkeerd. Er zijn ook geen meters die direct aangeven waar hoeveel 'zon' heen gaat, en hoe het gaat als er weinig 'zon' is, bijvoorbeeld in de winter met korte dagen, bij bewolkt en mistig weer, en 's nachts. En een soort van 'Hoofdmeter' die het eindresultaat aangeeft, zeg maar de 'Nul' ("nul op de meter" of "energieneutraal").

 

De verdwenen 1.900 zonnepanelen
Donderdag 9 januari 2020 schrijft de
Gemeente Dronten in 'De Drontenaar': "Achter het gemeentehuis komen 3.000 zonnepanelen".
Woensdag
14 April 2021 staat in de FlevoPost dat de PowerParking achter het 'Huis van de Gemeente Dronten' is geopend, en dat er geparkeerd wordt onder 1.100 zonnepanelen.
Dit betekent dat er 1.900 zonnepanelen zijn verdwenen!'Ndrangheta'
De Italiaanse Politie heeft andere Europese landen reeds gewaarschuwd dat de 'Ndrangheta' uit is op Europese subsidiestromen, speciaal "groene energie" subsidiestromen. Omdat gewoon geld voor criminelen lastig wordt, stappen zij nu over op cryptovaluta, bitcoins, airbags, horloges, én zonnepanelen. Staat u niet raar te kijken als u binnenkort geen zonnestroom meer op uw meter ziet, kijkt u in dat geval, voordat u het installatiebedrijf belt, eerst even op uw dak en u zult zien dat u beroofd bent van uw zonnepanelen.
 

 
Professioneel, gewóón overdag, ziet u monteurs op het dak bezig,
en worden uw zonnepanelen gelicht.
"Onderhoud, mevrouw, we gaan ze op de zaak even schoonmaken en nakijken"

 


Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten op wacht tussen zijn
 zonnepanelen (we zien de zendmast naast de Aldi):
"Heb niet de lef in jullie donder!"

Wees gewaarschuwd, de burgemeester slaat je met zijn ketting van zijn dak af!


 

Niet in de gaten
Dat al die journalisten en verslaggevers van De Drontenaar, de FlevoPost, Omroep Flevoland, de Stentor, het Algemeen Dagblad, maar ook al die lezers dat nou niet in de gaten dat er een hele rij carports met zonnepanelen ontbreekt en niet gerealiseerd is geworden. Maar ja het is ook Corona-tijd, hè.

 


 

Dré en Gertra, 'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers'.
 De man wijst naar, wat zij al weet.

Gertra (uit te spreken als Kèrtra) 'Het Verdriet van Dronten' als Boekenlegger ook verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels Bruna, Voster, Pirmera, Odd Fellows, Boekenvoordeel (De Kiel 13-15), e.a.

 

 

Twee nieuwe boekenleggers

Skelet van de Swifterbant mens. Dit is weer eens wat anders dan Dré en Gertra, 'De Polderpioniers', van beeldhouwer Kees Jansen, die in deze omdijkte leeggepompte polders aan de slag mochten.

 

'Het Verdriet van Dronten' (type 1 - rouw)

 

'De Vóór Polderpionier' (type 2 - feest)


Deze twee boekenleggers met daarop het skelet van de Swifterbant mens, de eerste echte
 'Vóór Polderpionier', zijn uitsluitend en gratis verkrijgbaar op het
'Huis van de Gemeente Dronten'

 

De Swifterbant mens was pas een échte pionier. Die kwam niet in een drooggelegde polder. Nee, de Swifterbant mens was overgeleverd aan de grillen van de natuur en het water. Die moest pionieren zonder polder, en zich maar zien te redden met gezin en familie. Zijn kennis van de natuur maakte dat hij het hier kon overleven.

De 'Vóór Polderpionier' wordt ook 3D geprint en op een gebakken polderkleiplaatje als relatiegeschenk door de Gemeente Dronten in een van binnen met fluweel bekleed kistje, u aangeboden, ter herinnering aan het 'fijne' gesprek dat u had op het 'Huis van de Gemeente Dronten', voor op uw bureau.

 

________________________________________________________


Nog eenmaal de brief van mevrouw drs. T. van Lenthe, Secretaris van de Gemeente Dronten, zoals die vrijdag 9 april 2021 bij ons door de gleuf van onze brievenopening werd geschoven.
 

 


 

 

De heer ing. C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  SWIFTERBANT

 

 

 

Onderwerp:  www.deregentegenhouden.nl

 
Wij hebben signalen ontvangen dat u medewerkers van de gemeente Dronten met naam noemt op uw website www.deregentegenhouden.nl
U doet op deze website (voor zo ver hier van belang) verhaal van uw ervaringen met de gemeente inzake de platanen naast uw woning.
U heeft in ieder geval vanaf 2019 hierover contact met de gemeente. Er zijn brieven en emailberichten heen en weer gegaan tussen u en de gemeente én er heeft een gesprek met u en een aantal buurtgenoten plaats gevonden.
Uiteindelijk is u per brief van 7 oktober 2020 (verzonden 12 oktober 2020) gemotiveerd meegedeeld dat de platanen gehandhaafd blijven.

Wij zien dat er in de brieven en e-mails die in deze kwestie met u zijn gewisseld slordigheden voorkomen; onder andere bij het gebruik van namen en titels van medewerkers als ook in de benaming van het Boombeheerplan. Tevens is de toon wellicht naar uw oordeel niet altijd de juiste. Daarvoor bieden wij u onze excuses aan. Wij proberen uiteraard zorgvuldig te zijn in onze correspondentie, maar het is en blijft mensenwerk.

We begrijpen dat er bij u wellicht enige frustratie kan zijn ontstaan omdat naar uw idee onvoldoende belang is gehecht aan de overlast die u ondervindt van de platanen.

Dit rechtvaardigt ons inziens echter op geen enkele wijze het bij naam noemen van medewerkers van de gemeente Dronten en de manier waarop u over (de rol en functie van) werknemers schrijft.

Als u het niet eens bent met de wijze waarop u bejegend wordt en/of beslissingen die genomen worden kunt u daarover altijd met ons in gesprek.
Ook staan andere wegen voor u open. Zoals in de brief van 7 oktober 2020 aangegeven staat het u (daarnaast) uiteraard vrij een civielrechtelijke procedure op te starten als u van mening bent dat onze boomzorg jegens u een onrechtmatig karakter heeft. Mocht u het gevoel hebben onjuist bejegend te zijn, kunt u een klacht indienen.

_______________________    Einde blad 1

 Blad 2    _______________________


Op informatie/klachten die gespuid worden op een eigen internetsite zullen wij niet inhoudelijk reageren. U komt daarmee dus ook niet dichter bij een mogelijke oplossing voor uw probleem met de platanen, noch met betrekking tot uw ongenoegen over de handelwijze van medewerkers van de gemeente.

Wij verzoeken u van boven genoemde mogelijkheden gebruik te maken, in plaats van de namen van onze medewerkers te noemen en hun rol/functie te beschrijven als op uw website gedaan. Tevens vragen wij u de namen van onze medewerkers van uw website te verwijderen.

Hoogachtend,

 

 

 

 

___________________________________________Einde brief
 


Skelet van 'De Vóór Polderpionier'

Het voetregel logo met huisjes, De Meerpaal, kerktoren van Swifterbant, en niet te vergeten de windmolentjes, is al zo zeer vervaagd, dat onze scanner het niet meer pakt. De Gemeente Dronten wil duidelijk van deze desinformatie af, "It's fading away". De huidige windmolens komen nu al ruim boven de Swifterbantse kerktoren uit. De nieuwe reusachtige windmolens gaan een probleem opleveren voor dit voetregel logo. Daarom hebben wij dit kopie van de brief van mevrouw drs. T. van Lenthe, Secretaris van de Gemeente Dronten, voorzien van het nieuwe voetregel logo dat wij speciaal hebben ontworpen voor de Gemeente Dronten en haar, de Gemeente, bij deze aanbieden. Wij zijn coöperatief, denken, en helpen graag mee bij het vinden van oplossingen. Het door ons ontworpen logo beeldt uit het skelet van de Swifterbant mens. Skeletten liggen bijna altijd horizontaal.

Privé-opgraving door Reiger Geschiedschrijving van de Gouw Drontenland, nabij de Klokbekertocht te Swifterbant